На вниманието на износителите на сирене „Feta“

Сирене „Feta“ е регистрирано като защитено наименование за произход от 2002 г. в съответствие с Регламент (EО) № 1829/2002 на Комисията от 14 октомври 2002 г.  по отношение на защитата на наименованието за произход „Feta“ и Регламент (EС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни осигурява защитата от злоупотреба с него на територията на ЕС.
Спецификацията на продукта предвижда, че дадено сирене може да бъде наречено „Φέτα“/ “φετα“/ „féta“/ „Feta“/ „Фета“, ако са изпълнение кумулативно следните изисквания:
(а) място на производство - континенталната част на Гърция от географски район, обхващащ Македония (Гърция), Тракия (Гърция), Епир (Гърция), Тесалия (Гърция), континентална централна Гърция, Пелопонес и префектура Лесбос. От географската област се изключват всички други острови и архипелази.
(б) суровина - чисто овче мляко или от смес от овче и козе мляко, добито в гореизброените географски райони;
(в) порода на овцете и козите, от които е добито млякото - традиционно отглеждани местни породи, чиято храна е на базата на флората, която присъства на пасищата на горепосочените географски райони;
(г) период на зреене – най-малко 60 дни;
(д) метод за производство – изцеждане без натиск;
(е) съдържание на мазнини, изчислени тегловно по отношение на сухото вещество – минимум 43 %
(е) без добавяне на подправки.
Тарифното класиране на стоката на база правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС (КН), се извършва в код по КН 0406 90 32, обособен специално за сирене Feta.
Министърът на земеделието, храните и горите провежда политиката за качество съгласно Регламент (EС) № 1151/2012, а официалния контрол за съответствие се осъществява от органите на Българска агенция за безопасност на храните.
Износителите, придобили сирене „Feta“ при вътреобщностно придобиване преди поставянето му под режим износ, следва да се съобразяват с предвидените изисквания на схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, произведени в ЕС. Това предполага наличието на съответния документ, напр. Ветеринарен сертификат за произход и здравословност на хранителните и техническите продукти от животински произход, Здравен сертификат за термично преработено мляко, млечни продукти, произведено от термично преработени млечни продукти и млечни продукти, произведени от сурово мляко за консумация от човека или друг документ, издаден от официален ветеринарен лекар от съответната Областна дирекция по безопасност на храните.
По-подробна информация по отношение на изискванията на схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, можете да откриете на следния адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/