Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Започва проект за цялостна електронна обработка на митническите и акцизните плащания

Агенция „Митници“ стартира проект за цялостна електронна обработка на плащанията по митническото и акцизно законодателство, както и въвеждане на две нови единни сметки за плащане на митнически и на акцизи задължения

 

Агенция „Митници“ стартира Проект „Надграждане на информационните системи на Агенция „Митници“ за премахване на разликите между националните и презграничните плащания в рамките на Единната зона за плащане в евро (SEPA)“

Проектът е с цел изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009, като във връзка с това се осъществяват необходимите промени в „Митническо задължение и управление на обезпечението“ (ММЗУО) на МИСВ и Модул „Финанси“ и кореспондиращите с него модули на БАЦИС по отношение на погасяването на задълженията към АМ.

Наред с това проектът включва и подход за приемане на плащания по акцизно и митническо законодателство чрез виртуален и физически ПОС терминал.

            Промените за икономическите оператори, които произтичат от Проекта, считано от 01.01.2022 г., са следните:

 

1. Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ – една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за плащания на задължения по акцизното законодателство. Използването на сега действащите сметки за приходи в централния бюджет на Агенция „Митници“ в търговските банки ще се преустанови;

 

2. Отпада изискването за въвеждане на код за вид плащане в платежните документи, с които икономическите оператори и гражданите превеждат сумите за погасяване на публичните си задължения. Това ще рефлектира върху процесите при електронната обработка на плащанията в Агенция „Митници“ и на начина на осчетоводяване на публичните вземания, събирани от митническата администрация в съответствие със Закона за митниците;

 

3. Предоставяне на възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“ и физически ПОС терминали в митническите учреждения;

 

4. Във връзка с промени в Закона за акцизите и данъчните складове, влизащи в сила от 01.01.2022 г., в Модул БАЦИС за всяко задължено лице по акцизното законодателство ще се открива виртуална сметка, в която за съответното лице ще се визуализират всички постъпили плащания, възникнали вземания и непогасени задължения за акциз при сделки в страната и лихви, считано от 01.01.2022 г. Тази промяна ще осигури по-лесна обработка на задълженията, възможност за приоритизирането им – заявяване на поредност на погасяване им, съгласно разпоредбата на 44, ал. 8 от ЗАДС.

 

5. Промени в ММЗУО на МИСВ във връзка с изпълнението на изискванията, заложени в SEPA, а именно премахване на код на вид плащане от виртуалната сметка на задълженото лице, премахване на разпределението по митническо учреждение във виртуалната сметка.

 

В рамките на реализацията на проекта за приемане на плащания чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“ и физически ПОС терминали в митническите учреждения ще бъдат надградени Модул БАЦИС и ММЗУО на МИСВ.

 

С промените икономическите оператори и гражданите, които извършват преводи директно към Агенция „Митници“, ще бъдат улеснени при плащанията на публичните си задължения и ще се възползват от редица предимства, като:

 

- Отпада необходимостта от въвеждане на код за вид плащане на съответното публично задължение, което ще уеднакви изискванията към банковите трансфери за погасяване на публични задължения в Република България с тези в Европейския съюз, задължените лица ще могат да извършват преводи от територията на ЕС и Република България, като използват еднакви платежни инструменти при банковите преводи за погасяване на публичните си задължения. Намалява вероятността за грешка, тъй като отпада необходимостта от избиране на код за вид плащане на съответното задължение. Намалява се броят на платежните нареждания, тъй като за плащането на няколко задължения ще се използва един платежен документ.

 

- Всички задължения по митническо и акцизно законодателство (независимо от техния вид), ще се плащат по единна сметка по митническо законодателство или единна сметка по акцизно законодателство*. Отпада необходимостта задълженията към различните териториални дирекции да се плащат по различни банкови сметки в различни търговски банки, което намалява разходите за банкови преводи и вероятността от грешки при преводите;

 

- Предоставя се още един сигурен и бърз начин икономическите оператори и гражданите да погасяват публичните си задължения към Агенция „Митници“ чрез виртуални и физически ПОС терминали.

 

- Предоставя се възможност за погасяване на задълженията директно от икономическите оператори** посредством виртуален ПОС/физически ПОС терминал, без намеса на митнически служител или банкови извлечения с цел увеличаване на бързодействието при погасяване на задълженията*** и вдигане на стоките непосредствено след декларирането им.

 

- Осигуряване на по-добра визуализация на постъпилите плащания и на задълженията на  икономическите оператори и задължените лица по акцизно законодателство в една виртуална сметка, по-лесна обработка на задълженията, възможност за приоритизирането им и заявяване на поредност за погасяването им, съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 8 от ЗАДС в съответния модул.

 

- Улеснено управление на съществуващата досега виртуална сметка**** на задължените лица - чрез премахване на код на вид плащане от виртуалната сметка, премахване на разпределението по митническо учреждение във виртуалната сметка, по този начин задълженото лице ще може да погасява от общата натрупана сума по сметката всеки вид задължение, възникнало по митническото законодателство.

 

Проект „Надграждане на информационните системи на Агенция „Митници“ за премахване на разликите между националните и презграничните плащания в рамките на единната зона за плащане в евро (SEPA)“ се реализира във връзка с основната цел на SEPA за насърчаване на интеграцията на европейския пазар чрез улесняване на трансграничните електронни разплащания в евро между страните, участващи в SEPA, както и с оглед подготовката по присъединяване на Република България към Еврозоната и произтичащите от това изисквания на Съюзното законодателство по отношение на плащанията на публични вземания и премахване на разликите между националните и презграничните плащания в рамките на единна зона за плащания в евро.

Проектът е финансиран от държавния бюджет в обхвата на Рамков договор № 32-197447/09.07.2020 г., сключен между Агенция „Митници“ и „Информационно обслужване“ АД.

------

* В единната сметка по митническото законодателство постъпват сумите за мита (и лихви за забава), ДДС при внос (и лихви за забава), акциз при внос (и лихви за забава), глоби и санкции. В единната сметка по акцизното законодателство постъпват сумите за акциз при сделки в страната и лихви за забава.

 

**При погасяване на задължения по митническото законодателство: За тази цел длъжниците следва да са регистрирани в електронния портал на Агенция „Митници“ и да използват приложението „Митническо задължение и управление на обезпечението - за търговци“ на Агенция „Митници“. За да могат да се възползват от възможността за самостоятелно погасяване на задълженията си деклараторите имат две възможности.

Първата възможност осигурява на лицата, след като са наредили плащане по сметка 7301 на митническата администрация (единната сметка по митническото законодателство), посредством платежен документ, да могат да насочат платените суми към конкретното митническо задължение. Това предполага плащането да е идентифицирано, т.е. получено по виртуалната сметка на длъжника. 

Другата възможност за погасяване на задълженията е, когато плащането е извършено чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминално устройство ПОС, по реда на чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Това плащане се регистрира, като получено в момента на получаване на авторизация за нареждането за плащане (в рамките на няколко минути).

При погасяване на задължения по акцизното законодателство: За тази цел длъжниците следва да са регистрирани в електронния портал на Агенция „Митници“ и да използват приложението „Българска акцизна централизирана информационна система - за търговци“ на Агенция „Митници“. За да могат да се възползват от възможността за самостоятелно погасяване на задълженията си деклараторите имат две възможности.

Първата възможност осигурява на лицата, след като са наредили плащане по съответната сметка на митническата администрация (единната сметка по акцизното законодателство), посредством платежен документ, като могат да посочват платените суми към конкретното акцизно задължение (Акцизна декларация, ревизионен акт и др.). Това предполага плащането да е идентифицирано, т.е. получено по виртуалната сметка на длъжника. 

Другата възможност за погасяване на задълженията е, когато плащането е извършено чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминално устройство ПОС, по реда на чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Това плащане се регистрира, като получено в момента на получаване на авторизация за нареждането за плащане (в рамките на няколко минути) и важи единствено и само за изискуеми акцизни задължения (Акцизни декларации минали под контрол на плащането, връчени ревизионни актове, решения по чл. 107ж от ЗАДС и други задължения).

 

*** Предимство на системата за самостоятелно погасяване на задълженията в срока за доброволно плащане е, че се намалява времето за обслужване на клиентите и същевременно се съкратят контролните действия на митническите органи. Това ще позволи прецизен анализ и контрол на наредените плащания. Деклараторите и другите задължени лица ще имат възможност да погасяват възникнали задължения по митническото законодателство при еднакви общи условия, права и задължения и независимо от местонахождението си. Способства се цялостната електронна обработка на митническите задължения от момента на възникването им до момента на погасяването им, както и намалява риска от неидентифицирани плащания в условията на работа с единна сметка и е стимул за прилагането на добра практика от длъжниците.

 

**** В модул „Митническо задължение и управление на обезпечението - за търговци“ длъжниците могат да се възползват от следните действия: наблюдение на възникналите и взети под отчет задължения; изпращане на потвърждение за получено уведомление за взети под отчет митнически задължения и други публични държавни вземания; управление на виртуалната си сметка в модул „Митническо задължение и управление на обезпечението-за търговци“, което включва насочване на кредитни обороти към взети под отчет задължения и действия във връзка с надвнесени суми, връщане или използване за следващи действия по погасяване; обезпечаване на взети под отчет задължения.