Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Икономическите оператори следва да подават уведомления по чл. 65, ал. 11 от ЗАДС чрез модул Уведомления на БАЦИС

На вниманието на лицензираните складодържатели, имащи задължение за подаване на уведомление за наличие или липса на свободни складови капацитети съгласно чл. 65, ал. 11 от ЗАДС

На основание чл. 65, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г.; изм., бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.), лицензираните складодържатели, включително тези, които нямат достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти по смисъла на чл. 47, ал. 13 от закона, до 19:00 ч. на всеки работен ден изпращат по електронен път уведомление с актуални към часа на изпращането данни до Агенция „Митници", което се публикува до 9:00 ч. на следващия работен ден в регистъра по ал. 12 от същия член.
Съобразно разпоредбата на чл. 65, ал. 12 от ЗАДС (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.), в Агенция „Митници“ се води публичен регистър с актуални данни, предоставени от лицензираните складодържатели за наличие или липса на свободни складови капацитети съгласно изискванията на чл. 47, ал. 12 от ЗАДС.
Съгласно чл. 65, ал. 13 от ЗАДС (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.), форматът и съдържанието на регистъра по ал. 12 се определят с правилника за прилагане на закона. 
Регистърът по чл. 65, ал. 12 от закона съдържа следната информация:
1.    наименование и ЕИК на лицензирания складодържател;
2.    номер на лиценза за управление на данъчния склад;
3.    адрес на данъчния склад;
4.    код на акцизния продукт и код по КН на акцизните стоки,  вписани в лиценза за управление на данъчния склад;
5.    данни за количествата свободни складови капацитети с информация по код на акцизния продукт на акцизните стоки, вписани в лиценза за управление на данъчния склад, предоставени в мерна единица литри;
6.    дата и час на подаване на информацията.
Лицата по чл. 65, ал. 11 от закона следва да подават уведомление за всеки данъчен склад с идентификационен номер на данъчния склад в информационната система на Агенция „Митници“, което съдържа информацията, посочена по-горе.
Уведомлението по чл. 65, ал. 11 от ЗАДС следва да се подава чрез модул Уведомления, таб „Други уведомления“ на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС), като икономическите оператори ще имат възможност да въвеждат данните, както ръчно, така и чрез импорт от xml.
Функционалната спецификация за подаване на уведомление по чл. 65, ал. 11 от ЗАДС, в сила от 01.01.2023 г., може да бъде намерена на Е-портала на Агенция „Митници“  в секция Документи – Актуални документи - Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) или на следния електронен адрес:

https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=7&isActive=id4