Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната

С внедряването на нова версия на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) е реализирано изпълнението на разпоредбата на чл. 167а от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2019 г., относно възможността, предвидена в чл. 211 от Директива 2006/112/ЕO за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната, Ви уведомяваме за следното:

В съответствие с разпоредбата на чл. 167б, ал.1 от ЗДДС, в сила от 01.07.2019 г., вносителят следва да декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще прилага отложено начисляване на данък при внос. За тази цел бе въведен нов национален код за допълнителен митнически режим „9PA- Стоки за които на основание чл. 167а от ЗДДС е отложено начисляване на ДДС при внос“, който да се посочва в полето D.E. 1/11 “Допълнителен режим“ на митническа декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба, съгласно Заповед  на директора на Агенция „Митници“ № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. издадена на основание чл. 66б от Закона за митниците.

Съгласно чл. 167а от ЗДДС, отложено начисляване на данък при внос може да се прилага от 01.07.2019 г. от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:

- извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3 на ЗДДС; 

- регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса; 

- няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите;

- всяка стока, декларирана в митническата декларация за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.