Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция "Управление на човешките ресурси"

последна актуализация: 01.11.2022 г

1. разработва и предлага на директора на агенцията цялостна стратегия и политики за управление и развитие на човешките ресурси, системи и процедури за тяхното осъществяване и усъвършенстване;

2. организира и администрира дейността, свързана с управлението на човешките ресурси в агенцията;

3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в митническата администрация, прави анализи и изготвя специфични справки в областта на човешките ресурси;

4. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименно разписание на длъжностите;

5. участва в подготовката и реализирането на структурни реформи в агенцията и свързаните с тях промени в служебните и трудовите правоотношения;

6. организира процеса по набиране и подбор на персонала; прилага, наблюдава и актуализира методите за набиране и подбор, като въвежда използването на психологически методи и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител и процедури по Кодекса на труда;

7. при назначаване и повишаване в длъжност на служители в агенцията организира провеждането на изследване за професионална и психологическа пригодност при условията и по реда за извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност, които са определени с наредба на министъра на финансите;

8. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на вътрешноведомствени актове в областта на човешките ресурси и дава становища за вътрешни процедури и правила по управление на човешките ресурси;

9. дава методически указания на териториалните дирекции с цел единно прилагане на действащите процедури и правила и консултира ръководителите и служителите в агенцията по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;

10. разработва вътрешни правила и прилага политиките в областта на възнагражденията и стимулирането съобразно нормативната уредба и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда в агенцията;

11. организира и координира ефективното управление и контрол на цялостния процес по оценяване изпълнението на длъжността от служителите в агенцията;

12. анализира, оценява и проектира длъжностите в агенцията, организира съставянето и актуализирането на длъжностни характеристики;

13. организира дейностите, свързани с въвеждане в работата, мотивацията, управление на професионалното развитие, израстването в кариерата и мобилността на персонала в агенцията;

14. организира и осъществява контрол на дейностите по подготвяне и съхранение на всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, и тяхното отразяване в софтуерния продукт по управление на човешките ресурси;

15. съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета в съответствие с нормативната уредба, издава и води на отчет служебните карти на служителите в агенцията, приема, съхранява и поддържа регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

16. организира разработването и координира прилагането на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

17. изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани с управление на човешките ресурси.

18. участва в разработването на стратегията на агенцията за обучение и квалификация на митническите служители;  

19. разработва годишна програма за обучение на служителите в митническата администрация;  

20.  организира и провежда обучението и квалификацията по длъжностни нива на служителите;  

21. води регистър на издадените по чл. 6, т. 15 удостоверения за завършен курс на обучение;  

22.  анализира необходимостта от повишаване на професионалните познания на митническите служители, необходими за осъществяване на служебните им задължения, организира провеждането на свързаните с това курсове и други форми на обучение, анализира ефективността им и оценява постигнатите резултати;  

23.  осъществява методическо ръководство, координира и контролира всички форми и дейности на обучение, които се осъществяват от регионалните учебни центрове;  

24. събира, систематизира и съхранява библиотечен фонд, свързан с обучението и квалификацията на митническите служители;

25. осъществява сътрудничеството със сходни български и чуждестранни учебни звена с цел обмяна на информация и опит. 

Дата на публикуване: 28.11.2018 07:11
Последна актуализация: 01.11.2022 10:11