Дирекция "Управление на човешките ресурси"

последна актуализация: 05.01.2019 г

1. разработва и предлага на директора на Агенцията цялостна стратегия и политики за управление и развитие на човешките ресурси, системи и процедури за тяхното осъществяване и усъвършенстване;
2. организира и администрира дейността, свързана с управлението на човешките ресурси в Агенцията;
3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в митническата администрация, прави анализи и изготвя специфични справки в областта на човешките ресурси;
4. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименно разписание на длъжностите;
5. участва в подготовката и реализирането на структурни реформи в Агенцията и свързаните с тях промени в служебните и трудовите правоотношения;
6. организира процеса по набиране и подбор на персонала; прилага, наблюдава и актуализира методите за набиране и подбор, като въвежда използването на психологически методи и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител и процедури по Кодекса на труда;
7. при назначаване и повишаване в длъжност на служители в Агенцията организира провеждането на изследване за професионална и психологическа пригодност при условията и по реда за извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност, определени с наредба на министъра на финансите;
8. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на вътрешноведомствени актове в областта на човешките ресурси и дава становища за вътрешни процедури и правила по управление на човешките ресурси;
9. дава методически указания на териториалните дирекции с цел единно прилагане на действащите процедури и правила; консултира ръководителите и служителите в Агенцията по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;
10. разработва вътрешни правила и прилага политиките в областта на възнагражденията и стимулирането съобразно нормативната уредба и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда в Агенцията;
11. организира и координира ефективното управление и контрол на цялостния процес по оценяване изпълнението на длъжността от служителите в Агенцията;
12. анализира, оценява и проектира длъжностите в Агенцията, организира съставянето и актуализирането на длъжностни характеристики;
13. организира дейностите, свързани с въвеждане в работата, мотивацията, управление на професионалното развитие, израстването в кариерата и мобилността на персонала в Агенцията;
14. организира и осъществява контрол на дейностите по подготвяне и съхранение на всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, и тяхното отразяване в софтуерния продукт по Управление на човешките ресурси;
15. съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета в съответствие с нормативната уредба, издава и води на отчет служебните карти на служителите в Агенцията, приема, съхранява и поддържа регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
16. организира разработването и координира прилагането на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
17. изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани с управление на човешките ресурси.
18. участва в разработването на стратегията на Агенцията за обучение и квалификация на митническите служители;
19. разработва годишна програма за обучение на служителите в митническата администрация;
20. организира и провежда обучението и квалификацията по длъжностни нива на служителите;
21. води регистър на издадените по чл. 6, т. 14 удостоверения за завършен курс на обучение;
22. анализира необходимостта от повишаване на професионалните познания на митническите служители, необходими за осъществяване на служебните им задължения, организира провеждането на свързаните с това курсове и други форми на обучение, анализира ефективността им и оценява постигнатите резултати;
23. осъществява методическо ръководство, координира и контролира всички форми и дейности на обучение, които се осъществяват от регионалните учебни центрове;
24. събира, систематизира и съхранява библиотечен фонд, свързан с обучението и квалификацията на митническите служители;
25. осъществява сътрудничеството със сходни български и чуждестранни учебни звена с цел обмяна на информация и опит;
26. координира и контролира работата на школата за обучение на митнически кучета.