Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция „Административно обслужване и комуникации"

последна актуализация: 31.07.2021 г

1. организира и координира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица и по работата с жалбите, предложенията и сигналите на гражданите и организациите;

2. организира и осъществява деловодната дейност, като осигурява съхраняването и отчетността на документите;

3. извършва справки и изготвя заверени копия на документите, които се съхраняват в учрежденския архив;

4. разработва и предлага за съгласуване проекти на правила за документооборота на агенцията;

5. извършва вписвания в Интегрираната информационна система на държавната администрация;

6. осъществява връзки и координация с други ведомства и организации;

7. координира и контролира процеса на изготвянето и на разпространението на печатни и аудио-визуални материали за изграждане на позитивен образ и популяризиране на политиката на агенцията;

8. координира и контролира актуализирането на информацията на официалната интернет страница на агенцията и разработва основните принципи за нейното развитие с цел предлагане на услуги на информационното общество;

9. планира, координира и провежда информационната и комуникационната политика на агенцията и осигурява публичност и прозрачност на нейната дейност, като организира ефективни комуникации с медиите и гражданите, в това число като участва в изготвянето и съгласуването на проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация;

10. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне и популяризиране на дейностите на агенцията и подготвяните от нея общи административни актове;

11. подпомага участието на агенцията в международни срещи, заседания и други прояви;

12. извършва протоколен превод на международната кореспонденция на ръководството на агенцията и осигурява превод на международни форуми;

13. подготвя, координира, осъществява и отчита организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи на ръководството на агенцията и поддържа протоколната кореспонденция.

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 07:11
Последна актуализация: 30.07.2021 17:07