Дирекция „Административно обслужване и международна дейност"

последна актуализация: 05.01.2019 г

1. организира и координира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица и по работата с жалбите, предложенията и сигналите на гражданите и организациите;
2. организира и осъществява деловодната дейност, като осигурява съхраняването и отчетността на документите;
3. извършва справки и изготвя заверени копия на документите, които се съхраняват в учрежденския архив;
4. разработва и предлага за съгласуване проекти на правила за документооборота на Агенцията;
5. координира и контролира процеса на изготвянето и на разпространението на печатни и аудио-визуални материали за изграждане на позитивен образ и популяризиране на политиката на Агенцията;
6. предлага мерки за подобряване на работните процеси по предоставянето на административни услуги, включително по регулаторните режими и за намаляване на административната тежест;
7. координира и контролира актуализирането на информацията на официалната интернет страница на Агенцията и разработва основните принципи за нейното развитие с цел предлагане на услуги на информационното общество;
8. организира документооборота и обмена на информация между структурните звена на Агенцията; осъществява връзки и координация с други ведомства и организации; координира и изготвя програмата и деловите срещи на ръководството на Агенцията.
9. планира, координира и провежда информационната и комуникационната политика на Агенцията и осигурява публичност и прозрачност на нейната дейност, като организира ефективни комуникации с медиите и гражданите, в това число като участва в изготвянето и съгласуването на проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация;
10. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне и популяризиране на дейностите на Агенцията и подготвяните от нея общи административни актове.
11. участва в разработването и следи за прилагането на основни и стратегически документи и оперативни планове, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в частта им от компетентността на Агенцията;
12. подпомага и координира участието на Република България в програми на Европейския съюз в частта им от компетентността на Агенцията;
13. подпомага и координира изготвянето на проектите на позиции по въпроси от компетентността на Агенцията, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия и техните спомагателни органи в процеса на вземане на решения на Европейския съюз;

14. координира участието на служители на Агенцията в работата на органите на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, както и в дейностите на международни организации;
15. координира, подпомага и участва в процеса на присъединяване на Република България към международни митнически конвенции и спогодби и подпомага останалите дирекции при изпълнението на ангажиментите, произтичащи за митническата администрация от тези международни договори;
16. подпомага и координира сътрудничеството на Агенцията с други митнически администрации и участва в процеса на подготовка, съгласуване и сключване на двустранни митнически спогодби съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация на Агенцията;
17. подпомага подготовката на позицията на Република България и участието в работата на Световната митническа организация и координира участието на другите дирекции;
18. участва във и координира представителството на Агенцията в регионални инициативи и проекти;
19. подготвя материалите и координира участието в работата с международни организации и институции, доколкото те осъществяват дейност, свързана с компетенциите на Агенцията;
20. участва в процеса на програмиране на програми на Европейския съюз и на други международни организации и институции и организира разработването на документация за изпълнение на проектите по тези програми в частта от компетентността на Агенцията;
21. подпомага и координира изпълнението на текущите проекти по програмите на Европейския съюз и на други международни организации и институции от компетентността на Агенцията;
22. изготвя отчетните документи за проектите по програмите на Европейския съюз и на други международни организации и институции от компетентността на Агенцията;
23. организира и координира участието на Агенцията в международни срещи, заседания и други прояви;
24. извършва превода на международната кореспонденция на ръководството на Агенцията и осигурява превод на международни форуми;
25. подготвя, координира, осъществява и отчита организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи на ръководството на Агенцията и поддържа протоколната кореспонденция.