Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция „Централна митническа лаборатория"

последна актуализация: 31.07.2021 г

1. изследва, анализира и идентифицира стоки за целите на митническия надзор и контрол;

2. изследва, анализира и идентифицира стоки, подлежащи на облагане с акциз;

3. изследва, анализира и идентифицира стоки, за които се прилагат мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз;

4. изследва, анализира и идентифицира стоки за нуждите на класирането им в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз;

5. изследва, анализира и идентифицира стоки, които са обект на специални мерки, включително нетарифни, съобразно действащото законодателство;

6. организира и провежда дейности за изследване, анализ и идентификация на стоки с мобилна лаборатория;

7. събира, обработва, систематизира и съхранява документи и специализирана научно-техническа информация, свързани с предмета на дейност;

8. усвоява, разработва и внедрява стандартни, нови, модифицирани и алтернативни методи за изследване, анализ и идентификация на стоките;

9. осигурява и съхранява стандартни образци, сертифицирани сравнителни материали и еталони;

10. организира, координира и отчита дейността на другите митнически лаборатории;

11. оказва експертна научно-техническа помощ на митническата администрация;

12. сътрудничи с български и чуждестранни лаборатории, организации, физически и юридически лица, свързани с предмета на дейност;

13. изготвя и издава по искане на митническите учреждения техническа информация за опасни и вредни материали и продукти;

14. осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при създаването на организация за вземането на проби от митническите органи.

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 05:11
Последна актуализация: 30.07.2021 17:07