Дирекция „Централна митническа лаборатория"

последна актуализация: 05.01.2019 г

Дирекцията:
1. изследва, анализира и идентифицира стоки за целите на митническия надзор и контрол;
2. изследва, анализира и идентифицира стоки, подлежащи на облагане с акциз;
3. изследва, анализира и идентифицира стоки, за които се прилагат мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз;
4. изследва, анализира и идентифицира стоки за нуждите на класирането им в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз;
5. изследва, анализира и идентифицира стоки, които са обект на специални мерки, включително нетарифни, съобразно действащото законодателство;
6. организира и провежда дейности за изследване, анализ и идентификация на стоки с мобилна лаборатория;
7. събира, обработва, систематизира и съхранява документи и специализирана научно-техническа информация, свързани с предмета на дейност;
8. усвоява, разработва и внедрява стандартни, нови, модифицирани и алтернативни методи за изследване, анализ и идентификация на стоките;
9. осигурява и съхранява стандартни образци, сертифицирани сравнителни материали и еталони;
10. организира, координира и отчита дейността на другите митнически лаборатории;
11. оказва експертна научно-техническа помощ на митническата администрация;
12. сътрудничи с български и чуждестранни лаборатории, организации, физически и юридически лица, свързани с предмета на дейност;
13. изготвя и издава по искане на митническите учреждения техническа информация за опасни и вредни материали и продукти;
14. осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при създаването на организация за вземането на проби от митническите органи.