Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75V23
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3
Заместник-директори на Агенция „Митници“

последна актуализация: 31.07.2021г

последна актуализация: 31.07.2021г

При осъществяване на своите функции директорът на Агенцията се подпомага от заместник-директори.
Директорът делегира със заповед правомощия на заместник-директорите и определя техните функции.  
Функциите на директора в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.