Заместник-директори на Агенция „Митници“

последна актуализация: 31.07.2021г

последна актуализация: 31.07.2021г

При осъществяване на своите функции директорът на Агенцията се подпомага от заместник-директори.
Директорът делегира със заповед правомощия на заместник-директорите и определя техните функции.  
Функциите на директора в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.