Заместник-директори на Агенция „Митници“

последна актуализация: 05.01.2019 г

При осъществяване на своите функции директорът на Агенцията се подпомага от заместник-директори.
Директорът делегира със заповед правомощия на заместник-директорите и определя техните функции.  
Функциите на директора в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.