Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Директор на Агенция „Митници“

последна актуализация: 31.07.2021 г.

Агенцията се ръководи и представлява от директор. При осъществяване на своите функции директорът на агенцията се подпомага от трима заместник-директори.

Директорът делегира със заповед правомощия на заместник-директорите и определя техните функции.

Функциите на директора в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.

Директорът на агенцията:

1. представлява агенцията;

2. осъществява ръководството и контрола върху изпълнението на нейните функции и задачи;

3. ръководи пряко дейността на Централното митническо управление;

4. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на агенцията;

5. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

6. съгласувано с министъра на финансите назначава директорите на дирекции в специализираната администрация на агенцията и директорите на териториалните дирекции;

7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в агенцията по трудово правоотношение;

8. определя мястото на работа на служителите в агенцията;

9. разрешава отпуските и командирова служителите на агенцията;

10. утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и допълнителните възнаграждения за постигнати резултати в агенцията;

11. утвърждава длъжностното разписание на агенцията;

12. утвърждава функционалните характеристики на отделните структурни звена в агенцията;

13. определя длъжностите, за които е задължително носенето на служебно оръжие;

14. определя моторните превозни средства със специален режим на движение;

15. издава удостоверения за завършен курс на обучение за повишаване професионалната квалификация на служителите в митническата администрация;

16. издава наказателни постановления в случаите, определени със закон;

17. издава индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;

18. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър мерки по провеждане на митническата политика;

19. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър сключване на международни договори и присъединяване към международни конвенции в митническата област;

20. осъществява сътрудничество с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, засягащи митническите въпроси;

21. изпълнява правомощията по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61 от 2010 г., бр. 64 и 85 от 2015 г., бр. 45 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.);

22. изпълнява други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 09:11
Последна актуализация: 30.07.2021 17:07