Дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

последна актуализация: 05.01.2019 г.

Дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки":
1. осигурява финансово-счетоводното обслужване на Централното митническо управление;
2. участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на финансовите средства и бюджета в Агенцията;
3. разработва обобщен проект на бюджет на Агенцията;
4. изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване в съответствие с бюджетната процедура разпределението на бюджетни средства на третостепенните разпоредители на Агенцията и контролира разходите им;
5. осъществява методическо ръководство в отчетността на митническата администрация и прилагането на финансовото законодателство;
6. организира и контролира текущото изпълнение на утвърдения бюджет;
7. изготвя периодични отчети и подготвя годишния отчет и баланс на Агенцията;
8. организира дейността по отчитането на държавните вземания за държавния бюджет;
9. разработва методически указания по отчитането на приходите от държавни вземания, събирани от митническите органи;
10. осъществява обмен на информация и координация с Българската народна банка и с търговските банки, обслужващи сметките на митническите учреждения;
11. контролира отчитането на обезпеченията с парични депозити и банкови гаранции;
12. упражнява превантивен, текущ и последващ вътрешнофинансов контрол на Агенцията;
13. обобщава резултатите от събраните пътни и други такси, определени в нормативен акт;
14. организира, координира и планира дейностите по провеждане на обществените поръчки в митническата администрация.
15. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове документации и договори по Закона за обществените поръчки;
16. осъществява процесуално представителство пред правораздавателните органи и съдебната власт във връзка с производства по Закона за обществените поръчки, по които страна е Агенцията.
17. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на финансовата дейност на Централното митническо управление, включително поемането на задължения и извършването на разходи, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
18. обобщава и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и води отчетност за усвоените средства за капиталови разходи;
19. организира и координира дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените - публична държавна собственост, както и на техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, както и на обектите, предоставени за управление на Агенцията;
20. води регистър и съхранява актовете за държавна собственост и строителната документация на предоставените за управление сгради и имоти - държавна собственост;
21. организира и координира поддържането на предоставените за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и съоръжения, които са разположени в зоните на ГКПП;
22. осигурява опазването и защитата на държавната собственост, която е предоставена за управление на директора на Агенцията в зоните на ГКПП;
23. координира действията на териториалните звена в Агенцията във връзка с осъществяването на дейността по дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените - публична държавна собственост;
24. осигурява и организира поддържането на националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания;
25. осигурява и организира изграждането и поддържането на указателните табели и надписи на български и на английски език, обозначаващи зоната и реда за преминаване през ГКПП;
26. организира и координира дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване;
27. осигурява и организира изпълнението и на други дейности, свързани с поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените на ГКПП, в съответствие с действащото законодателство;
28. изготвя техническите спецификации за обществени поръчки във връзка с дейностите по управление и поддържане на собствеността на Агенция „Митници";
29. изпълнява и други дейности, възложени от директора на Агенцията във връзка с упражняване на правомощията му по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;
30. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията;
31. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на Агенцията;
32. осъществява методическо ръководство и координира дейността на митническите учреждения по разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки чрез разработване на указания във връзка с прилагането на действащото законодателство;
33. осигурява взаимодействието с компетентните органи във връзка с разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки и предлага мерки за подобряване на работните процеси;
34. участва със свои представители в работни групи и дава становища при подготовката на проекти на нормативни актове, уреждащи дейността по разпореждане с изоставени и отнети в полза на държавата стоки;
35. координира управлението на почивните бази на Агенцията.