Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

последна актуализация: 01.11.2022 г.

1. осигурява финансово-счетоводното обслужване на Централното митническо управление;

2. участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на финансовите средства и бюджета в агенцията;

3. разработва обобщен проект на бюджет на агенцията;

4. изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване в съответствие с бюджетната процедура разпределението на бюджетни средства на третостепенните разпоредители на агенцията и контролира разходите им;

5. осъществява методическо ръководство в отчетността на митническата администрация и прилагането на финансовото законодателство;

6. организира и контролира текущото изпълнение на утвърдения бюджет;

7. изготвя периодични отчети и подготвя годишния отчет и баланс на агенцията;

8. организира дейността по отчитането на държавните вземания за държавния бюджет;

9. разработва методически указания по отчитането на приходите от държавни вземания, събирани от митническите органи;

10. осъществява обмен на информация и координация с Българската народна банка и с търговските банки, обслужващи сметките на митническите учреждения;

11. контролира отчитането на обезпеченията с парични депозити и банкови гаранции;

12. упражнява превантивен, текущ и последващ вътрешнофинансов контрол на агенцията;

13. обобщава резултатите от събраните пътни и други такси, които са определени в нормативен акт;

14. организира, координира и планира дейностите по провеждане на обществените поръчки в митническата администрация;

15. изготвя и съгласува проекти на индивидуални административни актове, документации и договори по Закона за обществените поръчки;

16. осъществява процесуално представителство пред правораздавателните органи и съдебната власт във връзка с производства по Закона за обществените поръчки, по които страна е агенцията;

17. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на финансовата дейност на Централното митническо управление, включително поемането на задължения и извършването на разходи, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

18. обобщава и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и води отчетност за усвоените средства за капиталови разходи;

19. организира и координира дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените - публична държавна собственост, както и на техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, както и на обектите, които са предоставени за управление на агенцията;

20. води регистър и съхранява актовете за държавна собственост и строителната документация на предоставените за управление сгради и имоти - държавна собственост;

21. организира и координира поддържането на предоставените за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и съоръжения, които са разположени в зоните на ГКПП;

22. осигурява опазването и защитата на държавната собственост, която е предоставена за управление на директора на агенцията в зоните на ГКПП;

23. координира действията на териториалните звена в агенцията във връзка с осъществяването на дейността по т. 19;

24. осигурява и организира поддържането на националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания;

25. осигурява и организира изграждането и поддържането на указателните табели и надписи на български и на английски език, които обозначават зоната и реда за преминаване през ГКПП;

26. организира и координира дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване;

27. осигурява и организира изпълнението и на други дейности, свързани с поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените на ГКПП, в съответствие с действащото законодателство;

28. изготвя техническите спецификации за обществени поръчки във връзка с дейностите по управление и поддържане на собствеността на Агенция „Митници";

29. изпълнява и други дейности, възложени от директора на агенцията във връзка с упражняване на правомощията му по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;

30. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията;

31. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на агенцията;

32. осъществява методическо ръководство и координира дейността на митническите учреждения по разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки чрез разработване на указания във връзка с прилагането на действащото законодателство;

33. осигурява взаимодействието с компетентните органи във връзка с разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки и предлага мерки за подобряване на работните процеси;

34. участва със свои представители в работни групи и дава становища при подготовката на проекти на нормативни актове, уреждащи дейността по разпореждане с изоставени и отнети в полза на държавата стоки;

35. координира управлението на почивните бази на агенцията.

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 07:11
Последна актуализация: 01.11.2022 10:11