Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Главен секретар на Агенция „Митници“

последна актуализация: 31.07.2021 г

 

Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар.

Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на законните разпореждания на директора на агенцията за точното спазване на нормативните актове и:

1. осигурява организационната връзка между директора и административните звена в агенцията, както и между административните звена;

2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;

3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на агенцията;

4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;

5. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;

6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване;

7. контролира изпълнението на задачите, които са свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и военновременното планиране;

8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

9. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на агенцията.

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 08:11
Последна актуализация: 30.07.2021 17:07