Главен секретар на Агенция „Митници“

последна актуализация: 05.01.2019 г

 

Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен секретар.
Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на законните разпореждания на директора на Агенцията за точното спазване на нормативните актове и:
1. осигурява организационната връзка между директора и административните звена в Агенцията, както и между административните звена;
2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на Агенцията;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на Агенцията;
4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;
5. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;
6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване;
7. контролира изпълнението на задачите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и военновременното планиране;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Агенцията;
9. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на Агенцията.