Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

последна актуализация: 01.11.2022 г

1. участва в разработването на стратегията, приоритетите, планове и програми за развитие в областта на информационните технологии в агенцията;

2. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в агенцията;

3. осъществява планирането и организирането на дейностите по развитието на услугите, предоставяни от електронния портал на агенцията в съответствие с приетите стандарти и изискванията на Европейския съюз;

4. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;

5. осигурява съответствието на информационните системи на митническата администрация с изискванията на Европейския съюз;

6. проучва информационните потребности на агенцията, извършва анализи и прави предложения за придобиването, ползването и модернизирането на хардуерни, софтуерни продукти и услуги в областта на информационните технологии в агенцията;

7. координира, ръководи и участва в изграждането на бизнес моделите на информационните системи на митническата администрация;

8. организира, ръководи и координира дейностите по планиране, изграждане, поддържане и развитие на информационните системи на митническата администрация;

9. осигурява непрекъснато техническо наблюдение и контрол, администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии и работоспособността на информационните системи на митническата администрация;

10. участва в изготвянето на документите по сигурността, необходими за акредитиране на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация, в администрирането им и в процеса на тяхното развитие и експлоатация;

11. осъществява методическо ръководство на архивирането на специфични митнически документи в митническите учреждения;

12. осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при процесите на електронен обмен на данни (обмен, структура и формат на съобщенията и набори от данни) в обхвата на информационните системи на агенцията;

13. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно компетенциите на дирекцията;

14. разработва стратегически документи относно информационно-аналитичната дейност и предлага дългосрочни и средносрочни приоритети;

15. извършва анализи и осъществява експертно-аналитична оценка при формирането на концепции във връзка с осъществяване дейността на агенцията;

16. подпомага директора на агенцията при формулиране на целите на агенцията, планира изпълнението им и оценява ефекта от постигането им; анализира ефектите от изпълнението на мерките по събираемостта на акциза;

17. разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на процесите на стратегическото планиране;

18. разработва насоки за осигуряване на информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в агенцията;

19. изготвя и прилага методология за събиране на информация, анализ и оценка на работните процеси чрез разработване и внедряване на показатели за резултатност, идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;

20. подпомага информационно дейността на директора на агенцията за вземане на решения и провеждане на ефективна контролна дейност от митническите органи, като изготвя и предоставя информационни и аналитични материали;

21. обработва и анализира информация, придобита при или по повод изпълнение на дейностите на агенцията;

22. изисква информация и становища от структурите на агенцията във връзка с възложени от директора на агенцията анализи и проверки;

23. в областта на статистиката осъществява връзките и координацията с другите ведомства, обмена на информация с други държавни органи, международен обмен на данни с други митнически администрации и поддържа база данни;

24. организира, ръководи и осигурява дейностите в областта на митническата и акцизната статистика;

25. разработва и обобщава анализи и статистически прогнози за дейността на митническата администрация.

26.  в рамките на своите компетенции участва в разработването и прилагането на законодателството в областта на електронното управление, киберсигурността, електронната идентичност и статистиката;  

27. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с електронното управление, киберсигурността, електронната идентичност и статистиката;  

28. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на нормативните и административните актове в областта на електронното управление, киберсигурността, електронната идентичност и статистиката;

 29. изготвя проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на нормативните и административните актове в областта на електронното управление, киберсигурността, електронната идентичност и статистиката;  

30. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски оператори в областта на електронното управление, киберсигурността и електронната идентичност;  

31.  изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства, в областта на електронното управление, киберсигурността, електронната идентичност и статистиката;  

32.  изразява становища относно наличието на информация и нейния характер по постъпили запитвания по Закона за достъп до обществена информация. 

Дата на публикуване: 28.11.2018 06:11
Последна актуализация: 01.11.2022 11:11