Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

последна актуализация: 05.01.2019 г

Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност" е част от специализираната администрация на Централно митническо управление на Агенцията. Главната дирекция се ръководи от главен директор, който може да се подпомага от заместник главни директори. Функциите на заместник главните директори се определят от директора на Агенцията. Главната дирекция е организирана в териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг. Териториалните звена на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност" са териториални отдели, които са под ръководството на главния директор на главната дирекция и не се включват в структурата на териториалните дирекции. Териториалните отдели на Главна дирекция
„Информационни системи и аналитична дейност" се ръководят от началник, който ръководи пряко и дейността на съответния териториален отдел. Функциите, дейността и задачите на териториалните отдели на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност" се определят и утвърждават от директора на Агенцията.

Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност":

1. участва в разработването на стратегията, приоритетите, планове и програми за развитие в областта на информационните технологии в Агенцията;
2. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в Агенцията;
3. осъществява планирането и организирането на дейностите по развитието на услугите, предоставяни от електронния портал на Агенцията в съответствие с приетите стандарти и изискванията на Европейския съюз;
4. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;
5. осигурява съответствието на информационните системи на митническата администрация с изискванията на Европейския съюз;
6. проучва информационните потребности на Агенцията, извършва анализи и прави предложения за придобиването, ползването и модернизирането на хардуерни, софтуерни продукти и услуги в областта на информационните технологии в Агенцията;
7. координира, ръководи и участва в изграждането на бизнес моделите на информационните системи на митническата администрация;
8. организира, ръководи и координира дейностите по планиране, изграждане, поддържане и развитие на информационните системи на митническата администрация;
9. осигурява непрекъснато техническо наблюдение и контрол, администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии и работоспособността на информационните системи на митническата администрация;
10. участва в изготвянето на документите по сигурността, необходими за акредитиране на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация, в администрирането им и в процеса на тяхното развитие и експлоатация;
11. осъществява методическо ръководство на архивирането на специфични митнически документи в митническите учреждения;
12. осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при процесите на електронен обмен на данни (обмен, структура и формат на съобщенията и набори от данни) в обхвата на информационните системи на Агенцията;
13. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно компетенциите на дирекцията;
14. разработва стратегически документи относно информационно-аналитичната дейност и предлага дългосрочни и средносрочни приоритети;
15. извършва анализи и осъществява експертно-аналитична оценка при формирането на концепции във връзка с осъществяване дейността на Агенцията;
16. подпомага директора на Агенцията при формулиране на целите на Агенцията, планира изпълнението им и оценява ефекта от постигането им; анализира ефектите от изпълнението на мерките по събираемостта на акциза;
17. разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на процесите на стратегическото планиране;
18. разработва насоки за осигуряване на информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в Агенцията;
19. изготвя и прилага методология за събиране на информация, анализ и оценка на работните процеси чрез разработване и внедряване на показатели за резултатност, идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;
20. подпомага информационно дейността на директора на Агенцията за вземане на решения и провеждане на ефективна контролна дейност от митническите органи, като изготвя и предоставя информационни и аналитични материали;
21. обработва и анализира информация, придобита при или по повод изпълнение на дейностите на Агенцията;
22. изисква информация и становища от структурите на Агенцията във връзка с възложени от директора на Агенцията анализи и проверки;
23. в областта на статистиката осъществява връзките и координацията с другите ведомства, обмена на информация с други държавни органи, международен обмен на данни с други митнически администрации и поддържа база данни;
24. организира, ръководи и осигурява дейностите в областта на митническата и акцизната статистика;
25. разработва и обобщава анализи и статистически прогнози за дейността на митническата администрация.