Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция „Митническа дейност и методология"

последна актуализация: 01.11.2022 г

 

1. участва в разработването и прилагането на законодателството в областта на: митническите режими и процедури, стоковите номенклатури на Европейския съюз, тарифното класиране, митническата стойност, произхода на стоките, данъка върху добавената стойност при внос на стоки, митническото задължение и обезпечение, митническите освобождавания, тарифните и нетарифните мерки, както и мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз;

2. координира процеса по прилагането на законодателството в областта на експортния контрол на изделия и технологии с двойна употреба и продукти, свързани с отбраната, и осъществява сътрудничеството със съответните компетентни органи;

3. оказва съдействие и подпомага работните групи към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет в дейностите по т. 1 и 2;

4. участва в работата на комитети, сесии, работни групи и други подобни форуми, провеждани в рамките на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, Световната митническа организация, Конвенцията за общ транзитен режим, Конвенция ТИР, Конвенция АТА и други международни прояви, съобразно компетенциите на дирекцията;

5. разработва или участва със свои представители в разработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейностите по т. 1 и 2;

6. изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейностите по т. 1 и 2, изпратени за съгласуване от други държавни органи, и вътрешноведомствени актове, изпратени за съгласуване от други дирекции или самостоятелни звена;

7. участва в работни срещи, семинари, дискусии, преговори и други по въпроси от областите по т. 1 и 2;

8. изготвя становища и предоставя на заинтересуваните лица информация по прилагане на законодателството, свързано с дейностите по т. 1 и 2;

9. ръководи методически и подпомага митническите учреждения по прилагане на законодателството в областите по т. 1 и 2;

10. изготвя проекти на индивидуални административни актове и решения, свързани с прилагането на митническото законодателство;

11. администрира дейностите, свързани с издаване на решения съгласно чл. 16з и чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за митниците;

12. анализира и обобщава информацията в областта на митническото законодателство;

13. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и изготвя вътрешноведомствени актове от компетентността на дирекцията;

14. разработва и участва в разработването на проекти на инструкции и споразумения за сътрудничество и взаимодействие с компетентните органи във връзка с прилагане на митническото законодателство и законодателството на Европейския съюз, свързано със защитата на живота и здравето на хората, на животните и растенията, на културното и историческото наследство, околната среда и др., както и съдейства за прилагане на мерките по надзора на пазара;

15. организира и осъществява административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митнически органи и с органите на другите държави членки във връзка с прилагане на мерките на Общата селскостопанска политика;

16. изпълнява функции на компетентен орган по смисъла на чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на схема на разрешителни FLEGT за внос на дървесина в Европейската общност;

17. организира и координира административното сътрудничество на основание споразуменията за свободна търговия, сключени от Съюза с държави партньори, или по мерки, приети едностранно от Съюза по отношение на трети държави или територии, или по смисъла на разпоредбите за доказване на свободно обращение на стоките в Митническия съюз ЕС - Турция, с компетентните национални органи и с органите на други държави във връзка с прилагане на правилата за произход на стоките;

18. организира и координира системата за митническите освобождавания на Европейския съюз, както и изпълнението на задълженията за освобождаване от вносни мита във връзка с привилегии и имунитети, предвидени в многостранни и двустранни международни договори, споразумения, спогодби и конвенции;

19. администрира информацията в Националното приложение ТАРИК, Системата за управление на тарифните квоти и Системата за управление на данните по наблюдение;

20. координира дейността по представяне пред Европейската комисия на исканията и възраженията на икономически оператори за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата;

21. администрира регистрационните данни за износители от Европейския съюз в Системата REX и решенията по чл. 19, ал. 2 от Закона за митниците в Системата за управление на митническите решения - CDMS;

22. осъществява обмен на документи, използвани при режим транзит, с други държави - членки на Европейския съюз, с държавите с Общ транзитен режим и със страните по Конвенция ТИР, както и обмен на информация между координационните центрове на държавите членки за АТА карнети;

23. поддържа бази данни, свързани с компетенциите на дирекцията;

24. следи за измененията в митническото законодателство на Съюза и при необходимост разработва указания за неговото прилагане;

25. участва в обмена на данни и информация по линия на административното сътрудничество на международно и национално ниво в областта на митническото задължение и традиционните собствени ресурси, като:

а) събира и обменя информация с компетентните служби по традиционните собствени ресурси на държавите - членки на Европейския съюз, и службите на Европейската комисия;

б) регистрира случаите на измами и нередности с вносни мита над 10 000 евро и при необходимост актуализира вече регистрирани случаи в Системата OWNRES;

в) изготвя и предава периодичните отчети за сметки „А" и „Б" за вносните мита в координационното звено за собствените ресурси на Министерството на финансите;

26. оказва съдействие в дейностите по квалификацията на митническите служители;

27. подпомага дирекция „Правно-нормативна" при изготвянето на проекти на позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е агенцията;

28. подпомага дирекция „Правно-нормативна" при изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с компетентността на дирекцията, по които страна в главното производство е агенцията.

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 05:11
Последна актуализация: 01.11.2022 11:11