Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Дирекция „Правно-нормативна"

последна актуализация: 01.11.2022 г

1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора, свързани с неговата компетентност;  

2. оказва правна помощ при прилагането на нормативните актове, с изключение на тези, регламентиращи области, в които методическото ръководство и подпомагане е възложено с този правилник на друго звено в които са посочени задълженията и отговорностите на митническата администрация ;  

3. изготвя проекти на мотивирани становища по заявления за предоставяне или промяна на достъп до регистри и бази данни на агенцията към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) въз основа на становище от съответното административно звено подпомага директора на агенцията по правни въпроси от неговата компетентност ;  

4. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт и правораздавателните органи на Република България по производства, по които страна е директорът или агенцията, доколкото друго не е утвърдено от директора на агенцията или не е определено в този правилник;  

5. предприема действия за събиране на частни държавни вземания, присъдени в производства, процесуалното представителство по които е осъществявано от служители в дирекцията изготвя позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е агенцията, съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация ;  

6. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е агенцията, съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация;  

7. осъществява процесуално представителство на агенцията пред Съда на Европейския съюз;  

8. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация въз основа на представено становище от съответното административно звено за наличието на информацията и нейния характер;  

9. изготвя и съгласува за законосъобразност договорите, по които страна е агенцията , с изключение на договорите, изготвени и/или съгласувани от дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" по реда на Закона за обществените поръчки ;  

10. дава становища, изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове на директора, с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Митническо разузнаване и разследване", и с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Митническо разузнаване и разследване" „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" по реда на Закона за обществените поръчки ;  

11. изразява становище в производства по приемане на обезпечения относно общия статус на обезпечителя, представителната власт на лицата, подписали обезпечението, и за наличието на спесимени на подписите им подготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността и функциите на митническите учреждения, поставени от юридически или физически лица, и по обжалвани административни актове;  

12. участва в процедурите по назначаване на служители в агенцията и следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, както и с осъществяването на дисциплинарната отговорност на служителите;  

13. участва в комисии в случаите, предвидени в нормативен акт или по нареждане на директора на агенцията, с изключение на комисиите, назначени по реда на Закона за обществените поръчки;  

14. участва в работни групи за анализ и изготвяне на задания при управление на промени в информационната и комуникационната инфраструктура, при изграждане на нови модули и управление на промени във функционалността на съществуващи модули в интегрираната компютърна среда на агенцията изготвя и съгласува проекти на нормативни актове, както и изразява правни становища по представени за съгласуване проекти на нормативни актове;  

15. изготвя и съгласува проекти на нормативни актове, както и изразява становища по представени за съгласуване участва със свои представители в работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове;  

16. участва със свои представители в работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове; осъществява правно обезпечаване при изработването на проекти на вътрешноведомствени актове.  

17. осъществява правно обезпечаване при изработването на проекти на вътрешноведомствени актове, с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Митническо разузнаване и разследване". 

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 06:11
Последна актуализация: 01.11.2022 10:11