Дирекция „Правно-нормативна"

последна актуализация: 31.07.2021 г

последна актуализация: 31.07.2021 г

1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора, свързани с неговата компетентност;

2. оказва правна помощ при прилагането на нормативните актове, в които са посочени задълженията и отговорностите на митническата администрация;

3. подпомага директора на агенцията по правни въпроси от неговата компетентност;

4. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт и правораздавателните органи на Република България по производства, по които страна е директорът или агенцията, доколкото друго не е утвърдено от директора на агенцията или не е определено в този правилник;

5. изготвя позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е агенцията, съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация;

6. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е агенцията, съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация;

7. осъществява процесуално представителство на агенцията пред Съда на Европейския съюз;

8. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация въз основа на представено становище от съответното административно звено за наличието на информацията и нейния характер;

9. изготвя и съгласува за законосъобразност договорите, по които страна е агенцията, с изключение на договорите, изготвени и/или съгласувани от дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" по реда на Закона за обществените поръчки;

10. дава становища и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове на директора с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Митническо разузнаване и разследване", и с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" по реда на Закона за обществените поръчки;

11. подготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността и функциите на митническите учреждения, поставени от юридически или физически лица, и по обжалвани административни актове;

12. участва в процедурите по назначаване на служители в агенцията и следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, както и с осъществяването на дисциплинарната отговорност на служителите;

13. участва в комисии в случаите, предвидени в нормативен акт или по нареждане на директора на агенцията, с изключение на комисиите, назначени по реда на Закона за обществените поръчки;

14. изготвя и съгласува проекти на нормативни актове, както и изразява правни становища по представени за съгласуване проекти на нормативни актове;

15. участва със свои представители в работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове;

16. осъществява правно обезпечаване при изработването на проекти на вътрешноведомствени актове.