Длъжностно лице по защита на личните данни

последна актуализация: 05.01.2019 г

 

Длъжностното лице по защита на личните данни е на пряко подчинение на директора на Агенция „Митници“ и осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и в съответствие с Регламент 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Длъжностното лице по защита на личните данни:
1. контролира и наблюдава спазването на правилата за защита на данните и осигурява прилагането на политиката за защита на данните в Агенцията;
2. информира и консултира директора на Агенцията и служителите за задълженията им, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните и на нормативните актове, регламентиращи защитата на личните данни;
3. следи за осведомеността и обучението на служителите в Агенцията в областта на защитата на личните данни;
4. информира и дава препоръки относно съответствието на операциите по обработване на личните данни с установените изисквания;
5. предоставя експертни становища и насоки по въпроси, свързани със законодателната и регулаторната защита на данните, и отчита рисковете, свързани с операциите по обработване на личните данни;
6. осъществява сътрудничеството с Комисията за защита на личните данни и е контактна точка за Комисията за защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването на личните данни;
7. подпомага организирането на обработването на данните в съответствие с приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
8. участва във всички въпроси, свързани със защитата на данните;
9. извършва вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни;
10. отчита рисковете, свързани с операциите по обработване на данните, като се съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработването;
11. предоставя своевременна информация за рисковете пред защитата на данните и води до усъвършенстване на прилаганите мерки за защита;
12. участва при изготвянето на документация, свързана със защита на данните;
13. предлага насоки относно оценките на риска, противодействието и оценката на въздействието върху защитата на данните в Агенцията;
14. предприема действия в рамките на своята компетентност по подадени заявления, жалби и сигнали;
15. организира и контролира воденето на регистрите на дейностите по обработване на личните данни;
16. осигурява законност при трансфер на лични данни на трети страни или международни организации;
17. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на данните, или възложени от директора на Агенцията в тази област.