Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3

Звено за вътрешен одит

последна актуализация: 01.11.2022 г

Звеното за вътрешен одит е организирано в отдел на пряко подчинение на директора на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към директора на агенцията, като:

 1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;  

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от директора на агенцията;  

3. дава независима и обективна оценка на директора на агенцията за състоянието на одитираните структури, програми, дейности и процеси;

4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от директора на агенцията;  

5. проверява и оценява: съответствието на дейността със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;  

6. консултира директора на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;  

7. представя и обсъжда с директора на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и докладва за тях;  

8. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;  

9. изготвя и представя на директора на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в агенцията. 

 

Дата на публикуване: 28.11.2018 07:11
Последна актуализация: 01.11.2022 10:11