Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BN7
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75V23
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1BF3
Звено за вътрешен одит

последна актуализация: 31.07.2021 г

последна актуализация: 31.07.2021 г

Звеното за вътрешен одит е организирано в отдел на пряко подчинение на директора на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към директора на агенцията.

Звеното за вътрешен одит:

1. планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на отдела и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. дава на директора на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на всички одитирани структури, програми, дейности и процеси в агенцията, в т. ч. спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

3. консултира директора на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това.