Териториална дирекция Дунавска

  Териториални дирекции и Централно митническо управление
  Митнически бюра
  Митнически пунктове (на външните за ЕС граници, осъществява се митнически контрол)
  ГКПП (на вътрешните за ЕС граници, може да се осъществява мобилен митнически контрол)

 

Териториалната дирекция е административно звено в структурата на Агенция „Митници“
Директорът на териториалната дирекция е третостепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите.
Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.
Структурата и числеността на персонала в териториалното управление, в митническите бюра и в митническите пунктове се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.
Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и митнически пунктове, извършва дейности, определени със закон, и осигурява информационното обслужване на Централното митническо управление.
Териториалното управление е организирано в обща и специализирана администрация. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели.
В специализираната администрация на териториалните управления могат да се организират отдели „Митническа лаборатория", които изследват, анализират и идентифицират стоки:
1. за целите на митническия надзор и контрол; за нуждите на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
2. за целите на облагането с акциз.


Териториална дирекция Дунавска обхваща територията на три от закритите на 07.01.2019 г. митници - Русе, Свищов и Лом. Териториалното управление на ТД Дунавска се намира в  Русе, на адрес гр. Русе, бул. “Липник” №117 (в сградата на бившето ТМУ Русе).

Териториална дирекция Дунавска включва следните управления:

Териториално управление на ТД Дунавска

Митническо бюро Видин

Митническо бюро Враца

Митническо бюро Габрово

Митническо бюро Ловеч

Митническо бюро Монтана

Митническо бюро Плевен

Митническо бюро Разград

Митническо бюро Севлиево

Митническо бюро Троян

Митническо бюро Търговище

Митнически пункт   Брегово

Митнически пункт  Връшка чука

Митнически пункт Летище Горна Оряховица

Митнически пункт Оряхово

Митнически пункт  Пристанище Лом

Митнически пункт Пристанище Русе

Митнически пункт Пристанище Свищов

Митнически пункт  Силистра

Митнически пункт  Сомовит