Териториална дирекция Северна Морска

 

  Териториални дирекции и Централно митническо управление
  Митнически бюра
  Митнически пунктове (на външните за ЕС граници, осъществява се митнически контрол)
  ГКПП (на вътрешните за ЕС граници, може да се осъществява мобилен митнически контрол)

 

Териториалната дирекция е административно звено в структурата на Агенция „Митници“
Директорът на териториалната дирекция е третостепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите.
Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.
Структурата и числеността на персонала в териториалното управление, в митническите бюра и в митническите пунктове се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.
Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и митнически пунктове, извършва дейности, определени със закон, и осигурява информационното обслужване на Централното митническо управление.
Териториалното управление е организирано в обща и специализирана администрация. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели.
В специализираната администрация на териториалните управления могат да се организират отдели „Митническа лаборатория", които изследват, анализират и идентифицират стоки:
1. за целите на митническия надзор и контрол; за нуждите на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
2. за целите на облагането с акциз.

Териториалната дирекция Северна морска обхваща територията на закритата на 07.01.2019 г.  Митница Варна, а териториалното управление на дирекцията е във Варна (гр. Варна, пл.”Славейков” № 2, в сградата на бившата митница Варна)

Териториалната дирекция включва следните учреждения:

Териториално управление на ТД Северна морска            
Митнически пункт Варна-запад            
Митнически пункт Летище Варна            
Митнически пункт Пристанище Варна            
Митнически пункт Пристанище Леспорт            
Митнически пункт Варна-ферибот            
Митническо бюро Шумен            
Митническо бюро Добрич            
Митнически пункт Балчик