Териториална дирекция Северна Морска

Териториалната дирекция е административно звено в структурата на Агенция „Митници“
Директорът на териториалната дирекция е третостепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите.
Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.
Структурата и числеността на персонала в териториалното управление, в митническите бюра и в митническите пунктове се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.
Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и митнически пунктове, извършва дейности, определени със закон, и осигурява информационното обслужване на Централното митническо управление.
Териториалното управление е организирано в обща и специализирана администрация. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели.
В специализираната администрация на териториалните управления могат да се организират отдели „Митническа лаборатория", които изследват, анализират и идентифицират стоки:
1. за целите на митническия надзор и контрол; за нуждите на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
2. за целите на облагането с акциз.

Териториалната дирекция Северна морска обхваща територията на закритата на 07.01.2019 г.  Митница Варна, а териториалното управление на дирекцията е във Варна (гр. Варна, пл.”Славейков” № 2, в сградата на бившата митница Варна)

Териториалната дирекция включва следните учреждения:

Териториално управление на ТД Северна морска            
Митнически пункт Варна-запад            
Митнически пункт Летище Варна            
Митнически пункт Пристанище Варна            
Митнически пункт Пристанище Леспорт            
Митнически пункт Варна-ферибот            
Митническо бюро Шумен            
Митническо бюро Добрич            
Митнически пункт Балчик            

 

  Териториални дирекции и Централно митническо управление
  Митнически бюра
  Митнически пунктове (на външните за ЕС граници, осъществява се митнически контрол)
  ГКПП (на вътрешните за ЕС граници, може да се осъществява мобилен митнически контрол)