Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUL54
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QULB0
Информация за граждани Информация за бизнеса Публични регистри Публични продажби Профил на купувача Информация за сайта Декларация за достъпност Антикорупция ИС РМС – Плащания Политика за защита на личните данни Достъп до обществена информация Aнкети Анкета 1 Aнкета 2 Обучение

Декларация за достъпност

Агенция „Митници“ се ангажира да осигури достъп до институционалния си уебсайт, в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).  

Настоящата декларация за достъпност се отнася до институционалния сайт на Агенция „Митници“ достъпен на адрес: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/, при спазване на стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) за осигуряване на достъпно съдържание.

 

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна Агенция „Електронно управление“. Съответства частично на посочения стандарт поради установени несъответствия и изключения.

 

Недостъпно съдържание

Посоченото по-долу съдържание не е достъпно, както следва:
а) оценка на съответствието със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) – съдържанието не е в пълно съответствие с правилата за достъпност;
б) прекомерна тежест – неприложимо;
в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.

 

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Методът, използван за изготвяне на настоящата декларация е самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение.

 

Тази декларация е изготвена на 01.10.2020 година.

 

Страници от уебсайта, на чието съответствие е извършена проверка

1.    Начало
2.    Информация за граждани
3.    Информация за бизнеса
4.    Публични регистри
5.    Публични продажби
6.    Профил на купувача
7.    Информация за уеб сайта на Агенция "Митници"
8.    Достъп до обществена информация
9.    Антикорупция
10.  Политика за защита на личните данни
11.    ИС РМС – Плащания
12.    Анкети
13.    Административни услуги
14.    Харта на клиента
15.    Е-митници
16.    Медия център
17.    Нoвини-детайли
18.    Митническа хроника
19.    На фокус
20.    Кариера
21.    Обявления за конкурси
22.    Обявления за конкурси - Архив
23.    Обучение
24.    За нас
25.    Структура
26.    Ръководство
27.    Мисия
28.    Стратегии, програми и проекти
29.    Агенцията в цифри и факти
30.    История на митниците
31.    Управление на собствеността
32.    Контакти
33.    Координати на Електронни митници
34.    Ръководство
35.    Координати на дирекции и самостоятелни звена в ЦМУ
36.    Контакти на Териториални дирекции
37.    Сигнали за нарушения
38.    Връзки към други страници
39.    Законодателство
40.    Митническо законодателство
41.    Акцизно законодателство
42.    Други нормативни актове
43.    Проекти на нормативни актове

 


Обратна информация и данни за контакт

С цел подобряване качеството на достъпност и в случаи на срещнати затруднения при работа с customs.bg , моля свържете се с нас и опишете проблема. За предоставяне на обратна информация, предложения и сигнали относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: pr@customs.bg   

 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка
Достъпна електронна форма за обратна връзка Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

 

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Вяра Генова, началник отдел „Връзки с обществеността и протокол“, Дирекция „Административно обслужване и международна дейност“, ЦМУ, Агенция „Митници“, 02/9859 4210, pr@customs.bg


Процедура по прилагане
        1.    В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ, в Агенция „Митници“ е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
             o    Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Агенция „Митници“, се подават в деловодните звена в сградата на Централно митническо управление (ЦМУ), на адрес гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ №47 и в сградите на териториалните дирекции и техните структурни звена на адресите публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници“, в рамките на работното време или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по факс; по електронен път на адрес на АМ: pr@customs.bg.
              o    Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
             o    Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
        2.    Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Жалбите могат да се подават по следните начини:
              - на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
                 - чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
                - чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000
         3.    Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Дата на публикуване: 30.10.2020 16:45
Последна актуализация: 18.11.2022 20:12