Z6_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS4MI0
Z7_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS4MA6
Информация за граждани Информация за бизнеса Публични регистри Публични продажби Профил на купувача Информация за сайта Декларация за достъпност Антикорупция ИС РМС – Плащания Политика за защита на личните данни Достъп до обществена информация Aнкети Анкета 1 Aнкета 2 Обучение

Обучение

Изграждане на административен капацитет и предоставяне на обучение, съобразено с европейските стандарти, в контекста на стратегическата рамка на компетентностите в митническата професия, е една от целите в Стратегията на Агенция „Митници“ за периода 2021 – 2024 г. В съответствие с Общия подход на ЕС за обучение в митническата област, Националният учебен център на Агенция „Митници“ провежда политиката по обучение на служителите от Българската митническа администрация за осигуряване развитието на потенциала и професионализма на митническите служители и поддържане на високо ниво на квалификацията като основа за бъдещо кариерно развитие.

Целеви групи на обучение

 • Новоназначени митнически служители в специализираната администрация на Агенция „Митници“;
 • Митнически служители на експертна длъжност в различни сфери на митническата дейност, които се нуждаят от поддържащо обучение.

Преподаватели

 • Експерти и оперативни митнически служители с дългогодишен опит и задълбочени познания в областта на митническата дейност и акцизното законодателство;
 • Академични преподаватели от водещи университети, експерти от министерства и други ведомства.

Структура

 • Национален учебен център София (НУЦ)
 • Регионален учебен център Русе (РУЦ Русе)

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

 • Задължително базово обучение 
 • Базов курс за обучение на новоназначени служители в специализираната администрация

На основание чл. 10, ал. 13 от Закона за митниците, новоназначените служители в специализираната администрация на Агенция „Митници“ преминават задължителен базов курс на обучение, който се организира от Националния учебен център. Обучението е с продължителност пет месеца и се провежда по Програма, унифицирана на ниво Европейски съюз, която се основава на „Учебните планове на ЕС в митническата област“ и отговаря на установените стандарти в обучението на митническите администрации на държавите членки. Базовият курс приключва с изпит, който се провежда от комисия, назначена от директора на Агенция "Митници". За издържали изпита се считат служителите, получили оценка не по-ниска от "Добър (4,00)" по шестобалната система. Те биват сертифицирани за извършване на оперативна дейност като митнически инспектори.

Курсът има за цел да гарантира правилното и еднакво прилагане на митническото законодателство на ЕС, предоставянето на по-добра митническа услуга на територията на Съюза и подобряване на сътрудничеството с търговския сектор.

Предоставянето на качествено базово обучение на служителите в специализираната митническа администрация е един от основните инструменти за гарантиране доброто изпълнение на служебните им задължения, както и за повишаване ефективността на работата на митническата администрация.

 • Обучение, съгласно чл.35б, ал.1 от Закона за държавния служител

Обучение за постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители - провежда се от Института по публична администрация към Министерски съвет.

 

 • Последващо специализирано обучение
 • Обучение по Програмата на Агенция „Митници“

Ежегодно се изготвя и утвърждава Програма за обучение на служителите в Агенция „Митници“. Тя предоставя възможност на митническите служители да разширят познанията и уменията си и да развият своята професионална компетентност като участват в различни форми на обучение, в зависимост от заеманата длъжност. Последващото специализирано обучение се провежда под формата на курсове, семинари, работни срещи, дискусии по въпроси от различни направления в митническата и акцизната дейност, които осигуряват на митническите служители възможност да поддържат високо ниво на професионална компетентност в съответствие с измененията в европейското и национално законодателство, да изграждат, разширяват или споделят важни за професията знания и опит.

 • Обучения по програми на Европейския съюз и на Световната митническа организация

- Обмени по програмите на Европейската комисия;

- Дистанционно обучение - по Програмата за електронно обучение на Европейската комисия и Програмата за електронно обучение на Световната митническа организация;

- Виртуалната академия за изграждане на знания в митническата област на СМО.

 • Съвместни обучения с обществени и браншови организации - по актуални теми и при промени в митническото и акцизното законодателство;
 • Съвместни обучения, практики и специализации с университети, министерства и други ведомства.

 

 • Електронно обучение

Електронно обучение в митническата област се разработва както на ниво Европейски съюз, така и по линия на Световната митническа организация (СМО). Европейската комисия подкрепя националните митнически администрации със стандарти и обучение в съответствие с Рамката на компетентностите за митническата професия в ЕС, като предоставя иновативни решения за специализирано обучение и развитие, отговарящи на специфичните изисквания към митническите служители. Електронното обучението е допълнително средство за повишаване квалификацията на служителите от митническата администрация с цел поддържане на висок професионализъм, ефективност и изграждане на устойчиви практики. Провежда се в съответствие с Програмите за електронно обучение на Европейската комисия и Световната митническа организация.

 • Електронно обучение на Европейската комисия (ЕК)

Порталът за обучение на Европейската комисия - Customs & Tax EU Learning Portal, предоставя на митническите и данъчните специалисти нов начин да изградят, подобрят и споделят знания и опит, свързани с професията, чрез комбинация от различни формати на обучение – от самостоятелно обучение и развитие до интерактивен обмен на най-добри практики, които модернизират митническите и данъчните компетенции.

Основна част от учебните ресурси, разработените от ЕК, заемат модулите за електронно обучение от Програмата по Митническия кодекс на Съюза, която включва 29 електронни модула от три нива на обучение, както и множество други специализирани курсове и материали по митнически и данъчни теми. Част от ресурсите на учебния портал са достъпни за свободно ползване от по-широка международна аудитория, а част от съдържанието е ограничено само за служители на митническите администрации на държавите–членки на ЕС.

 • Електронно обучение на Световната митническа организация (СМО)

Като част от световната митническа общност, служителите от Агенция „Митници“ имат възможност да участват активно в обучителните дейности на Световната митническа организация.

CLiKC! е платформа за електронно обучение на СМО, която събира всички свързани с обучението инструменти в един портал за сътрудничество, споделяне на знания, умения и опит в областта на митническата дейност. Системата за електронно обучение CLiKC!  непрекъснато се обновява и усъвършенства, предоставяйки богат набор от електронни модули и ресурси за дистанционно обучение на митническите служители по важни за професията теми.

 

КОНТАКТИ

  • Национален учебен център София, бул. „Брюксел“ № 1

02/9859 4771; 4772; 4773; 4781

  • Регионален учебен център Русе, ул. „Байкал“ № 10

082/844 779

E-mail: NUC@customs.bg

 

Дата на публикуване: 03.01.2018 11:40
Последна актуализация: 27.03.2023 14:00