Z6_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33MV1
Z7_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33E05
Митнически валутни курсове Банкови сметки на Агенция "Митници"

Банкови сметки на Агенция "Митници"

последна актуализация на 02.10.2023 г.

От 01.01.2022 г. Агенция „Митници“ откри две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ – една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за плащания на задължения по акцизното законодателство. 

За извършването на преводи към сметките на Агенция „Митници“ се прилага  „Платежно нареждане/вносна бележка за  плащане от/към бюджета“  по образец съгласно Приложение № 1 , към Указание на Министерство на финансите и Българска народна банка -  ДДС № 03/03.05.2023 г. ( БНБ-51681/04.05.2023 г.)

Реквизитът за идентификация на задълженото лице – „ЕИК/код по БУЛСТАТ”, „ЕГН на задълженото лице” и „ЛНЧ на задълженото лице”, е задължителен за попълване.

СЧИТАНО ОТ 01.10.2023 Г. ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА  РЕКВИЗИТА "ВИД ПЛАЩАНЕ" (КЪМ СМЕТКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ)!!!

В реквизита "Получател" се попълва:  Агенция "Митници"

 Вижте актуалния списък на сметките от 01.01.2022 г.  тук:

 

СМЕТКИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" за приходи от мита, ДДС и акциз при внос, глоби, санкции и наказателни лихви, акциз при сделки в страната и свързаните с него наказателни лихви

 

Списък на набирателните сметки на митническите учреждения - Агенция "Митници" (в лева)

 

По набирателните сметки постъпват:
- Гаранции за участие в процедури по ЗОП; 
- Гаранции за изпълнение по сключени договори; 
- Депозити за обезпечение, съгласно чл. 77 от ЗДСл;
- Обезпечения (гаранции) по режим транзит;
- Обезпечения (гаранции) по режим „Отложено плащане на акциз“;
- Депозити/Обезпечения по митнически режими, включително специални режими, различни от транзит;
- Депозити за участие в търгове;
- Депозити относно глоби по НП;
- Такси по Тарифа по чл.12 от Закона за митниците;
- Парични гаранции по досъдебни производства;
- Пътни такси.
 

Предоставя се възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“. Опцията е достъпна за регистрирани потребители.

Могат да се извършват разплащания с

 

би карт лого visa

     

Вижте повече за:

Проект за цялостна електронна обработка на митническите и акцизните плащания

 

Как да се попълни платежното нареждане, за да се идентифицират извършените преводи, вижте в

Информация за бизнеса/ Митническа дейност / Митническо задължение - Заплащане/погасяване
 

 

 

Дата на публикуване: 16.01.2018 15:09
Последна актуализация: 19.02.2024 15:57