Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3QO0
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3Q44
Електронна търговия Брекзит Митнически режими и процедури Номенклатури и тарифно класиране Правила за произход на стоките Митническа стойност Забрани и ограничения Митническо задължение Тарифни квоти Суспендиране на митата Митнически освобождавания Одобрени икономически оператори Опростени процедури за деклариране

Митнически освобождавания

1. Лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава в Европейския съюз


2. Употребявано домакинско имущество, внасяно от физически лица, които са пребивавали временно в трета страна в продължение най-малко на 6 последователни месеца поради упражняване на професионална дейност

 

3. Имущество, внасяно във връзка с встъпване в брак


4.Лично имущество, придобито по наследство


5. Учебни принадлежности, учебни пособия и свързано домакинско оборудване

 

6. Пратки с незначителна стойност


7.Пратки, изпращани от едно частно лице до друго


8. Дълготрайни активи и друго оборудване, внасяно във връзка с преместване на дейността от трета държава в Европейския съюз


9. Продукти, получени от дейността на селскостопански производители от Европейския съюз в имоти, разположени в трета държава

 

10.Семена, торове и продукти за обработка на почвата и растенията, внасяни от селскостопански производители от трета държава за използване в имоти, граничещи с тази държава


11. Стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници


12. Материали с образователен, научен или културен характер; научни инструменти и апарати


13. Лабораторни животни и биологически или химически вещества, предназначени за научни изследвания

 

14. Терапевтични вещества от човешки произход и реактиви за определяне на кръвните и тъканните групи

 

15. Инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение

 

16. Референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти

 

17. Фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви

 

18. Артикули, предназначени за благотворителни или филантропични организации

 

19. Артикули, предназначени за слепи лица и за други лица с увреждания

 

20. Стоки, предназначени за употреба от пострадали от бедствия

 

21. Почетни отличия или награди

 

22. Подаръци, получени в рамките на международните отношения

 

23. Предмети, предназначени за употреба от монарси и държавни глави

 

24. Образци на стоки с незначителна стойност

 

25. Печатни рекламни материали и предмети с рекламен характер

 

26. Продукти за употребяване или консумиране по време на търговски панаири или подобни прояви

 

27. Стоки, внасяни с цел изпитване, анализиране или проучване

 

28. Пратки, изпращани на организации за защита на авторските права или за защита правата на индустриална и търговска собственост


29. Туристически рекламни материали


30. Разни документи и предмети


31. Опаковъчни материали за уплътняване и съхранение на стоки по време на превозването им

 

32. Сламена постеля, фуражи и храни за животни по време на превозването им

 

33. Горива и смазочни материали, намиращи се в сухопътни превозни средства и специални контейнери


34. Материали, предназначени за строеж, поддръжка или украса на възпоменателни надгробни паметници или гробища за жертви от войната

 

35. Ковчези, погребални урни и артикули за украса при погребални церемонии

 

Дата на публикуване: 16.01.2018 15:40
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39