Z6_PPGAHG8001JFC0QJ5D9U8S26N7
Z7_PPGAHG8001JFC0QJ5D9U8S26F3
Електронна търговия Брекзит Митнически режими и процедури Номенклатури и тарифно класиране Правила за произход на стоките Митническа стойност Забрани и ограничения Митническо задължение Тарифни квоти Суспендиране на митата Митнически освобождавания Одобрени икономически оператори Опростени процедури за деклариране

Електронна търговия

публикувано на 28.05.2021 г.

посладна актуализация на 22.06.2021 г.

 

Митническа информация

Презентация "Актуализация на МИСВ във връзка с влизане в сила на ДДС пакета" (публикувано на 28.05.2021 г., актуализирано но 21.06.2021 г)

 

Във връзка с прилагането на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 EUR, регламентиран в чл. 57б от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), със Заповед № ЗАМ-448/32-74308/07.03.2022 г. на директора на Агенция „Митници“ е утвърден структуриран файлов формат на месечна декларация, с която на основание чл. 57в, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДС титулярът на разрешението за отсрочено плащане на вносни мита следва да отчита пред Агенция „Митници“ събрания през съответния период ДДС. (публикувано на 14.07.2021 г., актуализирано на 07.03.2022 г.)

 

 

 

Информация от Е-Портала на Агенция "Митници"

 

Ръководство за външни потребители на митническа информационна система за внасяне/IOSS е публикувано на Е-Портала на Агенция „Митници -> Документи -> Актуални документи

 

Функционална спецификация за електронен обмен на данни при деклариране с набор от данни по колона Н7 чрез предварително изградена връзка от тип “система - система“ е публикувана на Е-Портала на Агенция „Митници -> Документи -> Актуални документи

 

Често задавани въпроси

 

Какви стоки могат да се декларират с декларация със специфичен набор (супер намален набор) от данни (Н7)?

 

Подлежат ли на митническо оформяне нискостойностни пратки (до 150 EUR) изпратени преди 1 юли 2021 г. и въведени на територията на Съюза след 01 юли 2021 г.?

 

Кой може да бъде декларатор при подаване на МД по колона Н7?

 

Какъв вид представителство може да се използва при деклариране на стоки с ниска стойност с МД по колона Н7?

 

Необходимо ли е упълномощаване в случаите на представителство?

 

Изисква ли се EORI номер на получателя при използване на МД по колона Н7?

 

Може ли да се използва Generic тарифен код в МД по колона Н7?

 

Може ли да се използват данните на латиница от системите на икономическите оператори (ИО) за автоматично попълване на елементите от данни (ЕД) на МД по колона Н7?

 

В случаите, в които дадена пратка не е селектирана за физическа проверка и за нея е подадена МД по колона Н7, за която не е сработил рисков профил, ще е налично ли автоматично „Разрешаване вдигане на стоките“ при наличие на депозит, обезпечение или друг вид сметка, открити от икономическия оператор?

 

Определяне на собствената стойност на стоките, вложени в пратка, за деклариране в поле „Собствена стойност на стоката

 

В кой ЕД от данни се декларира IOSS номер при подаване на МД по колона Н7 по схемата IOSS?

 

Как ще се процедира при деклариран невалиден IOSS номер от декларатора в МД Н7?

 

Къде се заплаща ДДС за ниски стойностни пратки при използване на МД Н7?

 

Как се процедира, когато стоки са декларирани за допускане за свободно обращение с МД по колона Н7, и митническите органи установят, че собствената стойност на стоките надвишава 150 EUR (като например неправилно определяне на цените или умишлено занижаване на стойността от страна на доставчика) или стоките са предмет на забрани и ограничения?

 

Анулиране на МД по колона Н7 след вдигане на стоките

 

Кое лице може да подаде искане за анулиране на МД Н7?

 

Възстановяване на ДДС в случай на анулиране на МД Н7

 

 

Информационни материали

Информация за ДДС пакета (обща)

Информация за електронните интерфейси, управляващи продажбите

Информация за търговците/продавачите

Информация за доставчиците (пощи и куриери)

Информация за получателите

 

Връзки към страницата на НАП

ДДС при сделки в ЕС

Специални режими за облагане с ДДС - OSS

Специален режим за обслужване на едно гише "Внос"- IOSS

Специален режим в Съюза и специален режим извън Съюза

 

Връзки към станицата на Европейската комисия 

 

Обяснителни бележки относно правилата за ДДС при електронната търговия на български

Обяснителни бележки относно правилата за ДДС при електронната търговия на английски

OSS | Taxation and Customs Union (europa.eu)

Ressources | Taxation and Customs Union (europa.eu)

 

 

 

Дата на публикуване: 27.05.2021 17:05
Последна актуализация: 13.04.2023 16:35