Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3EF7
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3U00
Устно деклариране Стоки в личния багаж Парични средства Акцизни стоки Храни Животни Културни ценности Лекарствени продукти Възстановяване на ДДС Вашите права в Шенген АТА-карнет

Животни

Движение на домашни любимци с нетърговска цел

 

Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1580482294873&uri=CELEX:3...

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0577&from=EN

 

 

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2122 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, по отношение на специалния контрол на личния багаж на пътниците и на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, и за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1580828209935&uri=CELEX:3...

 

Ветеринарно-санитарни изисквания при движение с нетърговска цел на домашни любимци в рамките на Европейския съюз и движенията от трети страни: https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/6ee69e4a-a09d-43d7-ad10-2f...

 

Информация за пътуване с домашен любимецhttps://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/home/for-customers/travel-with-pets

 


Компетентен орган - Българска агенция по безопасност на храните:https://bfsa.egov.bg/ 

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 10:50
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39