Животни

Движение на домашни любимци с нетърговска цел

Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1580482294873&uri=CELEX:3...

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1580482375996&uri=CELEX:0...

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2122 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, по отношение на специалния контрол на личния багаж на пътниците и на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, и за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1580828209935&uri=CELEX:3...

Ветеринарно-санитарни изисквания при движение с нетърговска цел на домашни любимци в рамките на Европейския съюз и движенията от трети страни

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/6ee69e4a-a09d-43d7-ad10-2f...

Информация за пътуване с домашен любимец можете да намерите на страницата на Българска агенция по безопасност на храните

http://babh.government.bg/bg/Page/ANIMAL_TRAVEL/index/ANIMAL_TRAVEL/%D0%9F%D1...


Компетентен орган - Българска агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

Информация за пътуване с домашен любимец можете да намерите на страницата на Българска агенция по безопасност на храните

 

Download Icon
ОБЩИ НАСОКИ ЗА ВХОДНИТЕ ГРАНИЧНИ ПУНКТОВЕ ПО CITES И ГРАНИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИОННИ ВЕТЕРИНАРНИ ПУНКТОВЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВНОС/ТРАНЗИТ В ОБЩНОСТТА НА ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
Download Icon
Ветеринарно-санитарни изисквания при движение с нетърговска цел на домашни любимци в рамките на Европейския съюз и движенията от трети страни
Download Icon
Правила и изключения при въвеждане в Европейския съюз (ЕС) на застрашени видове от дивата флора и фауна, части и деривати от тях, попадащи в обхвата на Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /Конвенция CITES/ и Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях