Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3E94
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3EP2
Парични средства и ценности

 

От 03.06.2021 г. влизат в сила ревизираните правила при пренос на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни  и изделия от и с тях. Промяната е във връзка с прилагането на новия Регламент (ЕС) 2018/1672  на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005. Новото европейско законодателство не променя задължението лицата да представят декларация за паричните си средства при влизане в или напускане на ЕС с 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в други валути. Разширява се обхвата на паричните средства, подлежащи на деклариране, като се включват златни монети със съдържание на злато най-малко 90% и златни кюлчета, златни късове или буци със съдържание на злато най-малко 99,5 %. Въвежда се и режим за оповестяване на непридружени парични средства в размер на 10 000 евро или повече, изпращани по пощата, с куриер или контейнер. Основна информация за правилата след 03.06.2021 г. можете да намерите по-долу.

 

ПРЕНАСЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ и изделия със и от тях

 

в сила от 03.06.2021 г.

 

 „Парични средства” означава:

 

валута - банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна или които са били в обращение като средство за обмяна и все още могат да бъдат обменени чрез финансовите институции или централните банки срещу банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна;

 

прехвърляеми инструменти на приносител - инструменти, различни от валута, които дават право на притежателя им да претендира за парична сума при представяне на инструмента, без да е необходимо да доказва своята самоличност или право на тази сума. Тези инструменти са:

                                          -  пътнически чекове; и

                                          -  чекове, записи на заповед или парични нареждания, които са или във формата на инструмент на приносител, подписани са, но не е посочено името на получателя, предвидена е възможност за джиросване без ограничение, издадени са в полза на фиктивен получател или са в друга форма, която позволява да бъдат прехвърлени с предаването;

 

стока, използвана като високоликвидно средство за съхраняване на стойност е стока с голямо съотношение между нейните стойност и обем, която лесно може да бъде превърната във валута на достъпни пазари при ниски трансакционни разходи:

                                            - монети със съдържание на злато от най-малко 90%; и 

                                             - злато под формата на кюлчета, късове или буци със съдържание на злато от най-малко 99,5 %.

 

 

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА  ПРИ ПЪТУВАНЕ ОТ ИЛИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ, ИЗВЪН ЕС

 

Ако носите парични средства в размер на 10 000 евро или повече или равностойността им в друга валута, попълнете декларация за паричните средства при влизане или излизане от ЕС и я представете на митнически служител.

Сумата, подлежаща на деклариране е в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в друга валута и е сбор от стойностите на пренасяните парични средства.

Ако пренасяните парични средства през границата на страната са за държава извън ЕС и средствата са в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, лицата следва предварително да са погасили своите задължения към Националната агенция за приходите (НАП) и да нямат просрочени задължения към датата на напускане на страната.

Когато има данни за наличие на публични задължения в размер над 5000 лв., митническите органи не допускат пренасянето на паричните средства.

 

Кой трябва да декларира?

Всеки приносител, който влиза или напуска територията на ЕС и носи в себе си парични средства на стойност 10 000 EUR или повече, задължително декларира тези парични средства пред митническите органи на пункта, през който влиза в Съюза или излиза от него, и ги предоставя на разположение за контрол. 

Приносител означава всяко физическо лице, което влиза в Съюза или излиза от него, като пренася парични средства в себе си, в своя багаж или в своето превозно средство.

Приносителят пресича границата пеша или като пътник (включително и член на екипаж) с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт.

Лицето, което пренася паричните средства ги декларира без значение дали той е техен собственик или не. Тези обстоятелства се вписват в декларацията за паричните средства.

Когато приносителят на паричните средства не разполага с правоспособност да подпише декларацията, декларацията се подава от законния представител на приносителя. Декларирането от лица, ненавършили 16 години, се извършва от едно от съпровождащите ги пълнолетни лица

 

Къде да се декларира?

Декларация за паричните средства трябва да бъде попълнена и представена пред митнически служител на митническия пункт, през който лицето влиза или напуска територията на ЕС.

При наличие на 2 коридора „Зелен” и „Червен”, декларацията се представя на „Червен” коридор.

Декларация при влизане и при излизане се изисква и в случай на транзитно преминаване през ЕС.

 

Как да попълня декларация за паричните средства?

Държавите членки на ЕС използват общ образец на декларация.

В случай, че наличното пространство във формуляра не е достатъчно и/или пренасяните парични средства имат повече от един собственик или получател може да приложите допълнителни листове, които се считат за неразделна част от декларацията.

Формулярите са налични на всеки митнически пункт в България, през който може да влезете или да напуснете територията на Съюза.

При представяне на декларация за паричните средства не се дължат никакви такси.

 

Декларация за парични средства от и към трети страни и Допълнителен лист към декларацията

 

Какво следва, ако задължението за деклариране не е изпълнено?

В случай на неспазване задължението за деклариране или декларираната информация е невярна или непълна или ако паричните средства не се предоставят на разположение за контрол, митническите органи могат да задържат пренасяните парични средства.

За неизпълнение на задължението за деклариране на парични средства, се счита и когато е представена невярна или непълна информация, или ако паричните средства не се предоставени на разположение за контрол. В тези случаи митническите органи могат да задържат пренасяните парични средства. Въз основа на националното законодателство ще бъде наложена санкция.

 

 

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРИ ПЪТУВАНЕ ОТ ИЛИ КЪМ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС

 

Ако носите парични средства в размер на 10 000 евро или повече или равностойността им в друга валута, следва да ги декларирате при поискване от страна на митническите служители.

Сумата, подлежаща на деклариране е в размер на 10 000 евро или повече и е сбор от стойностите на пренасяните парични средства.

 

Кой трябва да декларира?

Всяко физическо лице, което влиза или напуска територията на страната и пренася парични средства в размер на 10 000 евро или повече следва да декларира тази сума при поискване от страна на митническите власти.

Всяко физическо лице означава лице, което пресича границата пеша или пътник (както и член на екипаж), който влиза или напуска територията на България с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт.

Лицето, което пренася паричните средства ги декларира без значение дали той е техен собственик или не. Тези обстоятелства се вписват в декларацията за паричните средства.

Когато приносителят на паричните средства не разполага с правоспособност да подпише декларацията, декларацията се подава от законния представител на приносителя. Декларирането от лица, ненавършили 16 години, се извършва от едно от съпровождащите ги пълнолетни лица

 

Къде да се декларира?

Декларацията за паричните средства трябва да бъде попълнена и представена при преминаване границата на Република България за или от друга държава членка на ЕС, при поискване от страна на митнически служител.

 

Как да попълня декларация за паричните средства?

Формулярът на Декларацията за парични средства е утвърден от министъра на финансите на Република България.

При представяне на декларация за паричните средства не се дължат никакви такси.

 

Декаларация за парични средства от и към държава членка на ЕС

 

Какво следва, ако задължението за деклариране не е изпълнено?

В случай, че при поискване от митнически служител паричните средства не са декларирани или декларираната информация е невярна или непълна, въз основа на националното законодателство ще бъде наложена санкция.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕПРИДРУЖЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

 

Непридружени парични средства са парични средства, съставляващи част от пратка без приносител, например пощенска и куриерска пратка, непридружен багаж, контейнер.

Когато непридружени парични средства на стойност 10 000 EUR или повече или тяхната равностойност в друга валута се внасят в Съюза или се изнасят от него, митническите органи могат да изискат съответно от изпращача или от получателя на паричните средства, или от техен представител да представи декларация за оповестяване в срок до 30 дни.

 

Как да попълня декларация за оповестяване на парични средства?

Държавите членки на ЕС използват общ образец на декларация.

В случай, че наличното пространство във формуляра не е достатъчно и/или оповестените парични средства имат повече от един собственик или получател може да приложите допълнителни листове, които се считат за неразделна част от декларацията.

При представяне на декларация за оповестяване на парични средства не се дължат никакви такси.

 

Декларация за непридружени парични средства и Допълнителен лист към декларацията

 

Какво следва, ако задължението за оповестяване не е изпълнено?

В случай, че задължението за оповестяване на непридружени парични средства не е изпълнено - когато декларацията за оповестяване не е представена преди изтичането на срока, предоставената информация е невярна или непълна или паричните средства не са предоставени на разположение за контрол, митническите органи могат да задържат паричните средства. Въз основа на националното законодателство ще бъде наложена санкция.

 

Как да изчислим равностойността в евро на пренасяните парични средства?

При пренасяне на парични средства през границата на страната, равностойността им в евро се определя по курса за митнически цели, който се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“.

 

 

ПРЕНАСЯНЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, които не попадат в обхвата на парични средства, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ

 

Всяко физическо лице, пренасящо благородни метали, които не попадат в обхвата на парични средства, скъпоценни камъни и изделия със и от тях следва да попълни и представи пред митническите органи декларация за паричните средства:

- задължително, в случай че влиза или напуска територията на ЕС;

- при поискване от митническите органи при пътуване към или от друга държава членка на ЕС.

 

Декларират се благородни метали, скъпоценни камъни или изделия със и от тях над следните количества:

 

- 37 грама злато и платина в необработен и полуобработен вид и монети без оглед на съдържанието на златото или платината;

 

- 60 грама бижута и аксесоари от сплави на златото или платината без оглед на съдържанието на златото или платината;

 

- 300 грама сребро в необработен и полуобработен вид и монети, както и бижута и аксесоари от сплави на среброто без оглед на съдържанието на среброто;

 

- скъпоценни камъни, вградени в изделията, посочени по-горе.

 

 

Декларацията, която се попълва при пренасянето през границите на страната на благородни метали, които не попадат в обхвата на парични средства, скъпоценни камъни и изделия със и от тях е утвърдена от министъра на финансите на Република България.

 

Декларация за пренасяне на благородни метали

 

В случай на  недеклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна, митническите органи могат да задържат пренасяните благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях. Въз основа на националното законодателство ще бъде наложена санкция.

По-подробна информация може да намерите в: 

 

 Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 ,

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/776 на Комисията от 11 май 2021 година за установяване на образците на някои формуляри, както и техническите правила за ефективния обмен на информация съгласно Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него,

 

Валутен закон и Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон.

 

Повече информация за контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него може да намерите на интернет страницата на Европейската комисия

 

Държавите членки на ЕС имат различни национални разпоредби относно пренасянето на парични средства в рамките на ЕС.

Вижте още информационни материали

Запознайте се с информационния лист

Виж инфографиката

Плакат

Плакат

Плакат

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Дата на публикуване: 15.01.2018 10:47
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39