Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3U54
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3UL2
Брекзит Информация за пътуващи Преместване в България Получаване на пощенски и куриерски пратки Внос на автомобил Винетен и ТОЛ контрол на ГКПП Регулация в интернет Справка за мито и митнически код Често задавани въпроси

Преместване в България

ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ПРЕМЕСТВАТ ОБИЧАЙНОТО СИ МЯСТО НА ПРЕБИВАВАНЕ ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Редът и условията за допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава на митническата територия на Европейския съюз (ЕС) са регламентирани в Дял ІІ, Глава І, от чл. 3 до чл. 11 на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.).
За целите на освобождаване от вносни мита на личното имущество (включително моторни превозни средства) при допускането му за свободно обращение и освобождаване за потребление във връзка с преместване на обичайното място на пребиваване на физически лица от трета държава в Република България (част от митническата територия на ЕС), е необходимо лицата:
1. Да са имали обичайно място на пребиваване в трета за ЕС държава най-малко 12 последователни месеца. Като доказателство за изпълнение на това условие могат да послужат някои от следните документи: личен паспорт, от който да личи периодът на пребиваването в третата за ЕС държава; документ, издаден от полицейските или общинските власти на съответната трета държава, удостоверяващ периода на престоя там и потвърждаващ, че лицата са напуснали окончателно тази държава; договор за работа в трета за ЕС държава, от който да е виден периодът на престоя там и други.
2. Да преместват обичайното си място на пребиваване в Република България. За удостоверяване на това условие могат да послужат някои от следните документи: удостоверение за продължително пребиваване в Република България, издадено от съответните звена „Миграция“ по местопребиваване; работна виза, издадена от Министерство на труда и социалната политика на Република България; договор за работа в Република България или документ, издаден от български или чуждестранни юридически лица, удостоверяващ, че лицата ще работят в Република България и от който да е видно какъв период от време те ще пребивават в страната; съдебно решение за регистрация на юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията; договор за работа в трета за ЕС държава, придружен от документ, издаден от съответната организация или дружество, потвърждаващ приключването на този договор; договор за покупко-продажба на недвижим имот в Република България; декларация, подписана от лицето, с която потвърждава, че премества обичайното си място на пребиваване в Република България и други.
3. Личното имущество да се намира във владение на физическото лице и да е използвано от него в предишното му обичайно място на пребиваване. Моторните превозни средства трябва да са били използвани ефективно в предишното обичайно място на пребиваване най-малко шест месеца преди датата, на която лицето е преустановило своето обичайно място на пребиваване в третата държава, която напуска, като този факт може да бъде доказан с някои от следните документи: регистрационен талон, договор за покупко-продажба, фактура или удостоверение, издадено от съответните компетентни чуждестранни власти в уверение на това, че внасяното моторно превозно средство е било регистрирано на името на лицето. 
4. Личното имущество да е предназначено за използване за същите цели на новото обичайно място на пребиваване в Република България и от вида или количеството му да не възникват никакви съмнения, че има търговски характер. 
Освобождаване от заплащане на вносни мита се допуска за всякакви употребявани предмети, съставляващи напълно или частично нормалното обзавеждане в рамките на конкретното семейно състояние и дейност на заинтересуваното лице в третата за ЕС държава, като не се предоставя освобождаване за алкохолни продукти, тютюн или тютюневи изделия, търговски превозни средства, както и предмети, предназначени за упражняване на занаят или професия, различни от ръчно преносимите инструменти за упражняването на занаят или свободна професия.
В нормалното обзавеждане се счита, че се включват, например: лични вещи, спално бельо, мебелировка и оборудване, предназначени за лично ползване от заинтересуваните лица или за посрещане на нуждите на домакинството им. За лично имущество се приемат също така и провизии за домакинството в рамките на обичайните за едно семейство запаси, домашни любимци и ездитни животни, както и преносимите инструменти, необходимите за упражняването на занаят или свободна професия от заинтересуваното лице.
С изключение на особени случаи, освобождаването от заплащане на вносни мита се предоставя единствено за лично имущество, декларирано за свободно обращение в рамките на 12 месеца от датата на установяване от заинтересуваното лице на обичайното му място на пребиваване в Република България, като личното имущество може да бъде допуснато на няколко отделни пратки в рамките на 12-месечния срок.
            Освобождаване може да бъде предоставено и за лично имущество, декларирано за свободно обръщение преди заинтересуваното лице да установи обичайното си място на пребиваване в Република България, при условие че лицето поеме задължението в рамките на срок от шест месеца действително да установи обичайното си място на пребиваване в Република България. Поемането на такова задължение се съпътства от предоставянето на обезпечение, чиято форма и размер се определят от компетентните органи.            
До изтичане на 12 месеца от датата, на която е приета декларацията за свободно обращение, допуснатото безмитно лично имущество не може да бъде давано на заем, да се залага като обезпечение, отдава под наем или прехвърля възмездно или безвъзмездно, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.
Внасяното от физически лица лично имущество при преместване на обичайното им място на пребиваване от трета държава в Република България се освобождава и от данък върху добавената стойност.
Всички придружаващи стоките документи трябва да бъдат на името на лицето, което премества обичайното си място на пребиваване. 
Допускането на стоки за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита се разрешава от директора на териториалната дирекция или от оправомощено от него длъжностно лице, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или седалище на лицето, което има право на освобождаване от заплащане на вносни мита.
Поставянето на стоките под митнически режим се извършва със стандартна митническа декларация, която следва да съдържа всички данни, необходими за прилагане на разпоредбите, отнасящи се до този митнически режим. Декларирането се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни. 

Последна актуализация на 12.04.2023 г.

Дата на публикуване: 15.01.2018 10:58
Последна актуализация: 12.04.2023 18:28