Z6_HQ8A1O82KOBI60QKHVH7LQ0251
Z7_HQ8A1O82KOBI60QKHVH7LQ02D6
Информация за граждани Информация за бизнеса Публични регистри Публични продажби Профил на купувача Информация за сайта Декларация за достъпност Антикорупция ИС РМС – Плащания Политика за защита на личните данни Достъп до обществена информация Aнкети Анкета 1 Aнкета 2 Обучение

ИС РМС – Плащания

Съгласно т. 1 от РМС № 592/2018 г., след сключване на договор на стойност, равна на или надвишаваща 30 000 лв., всички разпоредители с бюджет, задължително уведомяват НАП и АМ за номера и датата на договора, срока и стойността на договора, за идентификационни данни на лицето - насрещна страна по договора, за банковата сметка и титулярът й, по която ще се извършва плащане, за други данни, посочени в указание на министъра на финансите, както и за промяна на предоставените данни.

 

Съгласно т. 2 от РМС № 592/2018 г., преди извършване на плащания по договорите, всички разпоредители с бюджет, задължително уведомяват НАП и АМ за размера на предстоящата за изплащане сума, за конкретния договор, по който ще се извърши плащането, за ивентификационни данни за лицето - насрещна страна по договора, за банковата сметка и титулярът й, по която ще се извършва плащането, за други данни, посочени в указание на министъра на финансите, както и за промяна на декларираните данни. В случаите на липса на сключен писмен договор, на основание чл. 20, ал. 5, във връзка с ал. 4, т. 2 от ЗОП, разпоредителите с бюджет посочват данни за първичните платежни документи, въз основа на които ще се извърши плащането.  

 

Информацията по т. 1 от РМС № 592/21.08.2018 г. се регистрира в Информационната система РМС-Плащания не по-късно от 30 дни от сключването на договора, а информацията по т. 2 от РМС № 592/21.08.2018 г., се регистрира в Информационна система РМС-Плащания не по-късно от 10 дни преди датата на плащането.

 

Промени в предоставените данни по сключен договор или по уведомление за предстоящо плащане се регистрират по реда на т. 3 от РМС № 592/2018 г. в 5-дневен срок от настъпването на промени в договора или от узнаването за тях, съответно в 3-дневен срок от настъпването на промени по уведомление за предстоящо плащане или узнаването за тях.

 

От датата на влизане в сила на РМС № 592/2018 г., разпоредителите с бюджет могат да регистрират свои служители в информационната система, които са оправомощени да ползват системата, като регистрират/изпращат съответните данни/документи и получават потвърждения/документи от органите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници". За извършеното оправомощаване и регистриране на служителите в системата, разпоредителите с бюджет уведомяват Министерство на финансите в тридневен срок.

 

Разпоредителите с бюджет в срок до три работни дни уведомяват Министерството на финансите за всяка предстояща или настъпила промяна на данните за съответния разпоредител с бюджет и/или оправомощените от него служители съгласно решението.

 

Оправомощените лица, регистрирани от разпоредителите с бюджет, съгласно т. 11 от Решение № 593 от 20.07.2016 г. на Министерския съвет, запазват правата си да регистрират/изпращат съответните данни/документи и да получават потвърждения/документи от органите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници", във връзка с договори и уведомления за предстоящи плащания.

 

Данните по т. 1 от РМС № 592/21.08.2018 г. за действащите договори към датата на влизане в сила на настоящото решение подлежат на регистриране едновременно с регистриране на първото уведомление за предстоящо плащане по същия договор, но не по-късно от 60 дни след влизане в сила на решението.

 

Действията по регистрираните до датата на влизането в сила на РМС № 592/2018 г. уведомления за предстоящи плащания се довършват по реда на Решение № 593 от 20.07.2016 г. на Министерския съвет в срок от един месец от влизането в сила на РМС № 592/21.08.2018 г."

 

 

Информационна система „РМС - Плащания" на Министерство на финансите

 

Съгласно т. 8 от РМС № 592/21.08.2018 г., в случай на невъзможност за регистриране в информационната система РМС-плащания на уведомление по реда на т. 3 от Решението, разпоредителят с бюджет изпраща уведомлението при спазване на срока по т. 4 от Решението до Агенция „Митници", Централно митническо управление, по електронен път с електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис на електронен адрес:


payments@customs.bg

 

При постъпване на уведомление по реда на т. 8 от РМС № 592/21.08.2018 г., Агенция „Митници", Централно митническо управление, изпраща потвърждение до разпоредителя с бюджет извън информационната система РМС-плащания при спазване на срока по т. 6 от Решението, но не по-късно от 10-дневен срок, считано от деня, следващ датата на получаване на уведомлението.

 

След получаване на съответните потвърждения и/или документи от Агенция „Митници" и от Националната агенция за приходите, разпоредителят с бюджет преценява дали да извърши плащането съобразно указаното в тях.

 

Документи:

 

РМС № 592/21.08.2018 г. (Информационна система „РМС-Плащания“)

 

Указание № УК-1/31.08.2018 г. по прилагането на Решение на Министерския съвет № 592 от 21 август 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори

 

Приложения към Указание по прилагането на Решение на Министерския съвет № 592 от 21 август 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори

 

Ръководство за работа на оправомощени служители на разпоредители с бюджет с ИС „РМС-Плащания“

 

Инструкция за работа с ИС „РМС-Плащания“

 


 

Информационна система РМС 593 в Министерство на финансите

 

Съгласно т. 7 от РМС № 593/20.07.2016 г. и т. III.2 от Указанието на министъра на финансите, в случай на невъзможност за регистриране на уведомление по реда на т. 2 от Решението в информационната система (неработеща система), разпоредителят с бюджет изпраща уведомлението с данни за предстоящото плащане при спазване на срока по т. 3 от същият акт (до края на съответния работен ден), до Агенция „Митници", Централно митническо управление, по електронен път с електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис до електронен адрес:


payments@customs.bg

 

РМС № 593/20.07.2016 г.

 
Указание № УК-2/29.07.2016 г. по прилагането на Решение на Министерския съвет № 593 от 20 юли 2016 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори

 

Приложения към Указание № УК-2/29.07.2016 г. по прилагането на Решение на Министерския съвет № 593 от 20 юли 2016 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори

Дата на публикуване: 18.10.2018 15:26
Последна актуализация: 18.11.2022 20:26