Z6_HQ8A1O82KG5V10A5CHHB6P00Q0
Z7_HQ8A1O82KG5V10A5CHHB6P00Q3
Информация за граждани Информация за бизнеса Публични регистри Публични продажби Профил на купувача Информация за сайта Декларация за достъпност Антикорупция ИС РМС – Плащания Политика за защита на личните данни Достъп до обществена информация Aнкети Анкета 1 Aнкета 2 Обучение

Информация за уеб сайта на Агенция "Митници"

www.customs.bg е официалната интернет страница на Агенция „Митници“. Тя е изградена по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи за електронно правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната страна за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, реализиран с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет“ и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Интернет страницата предоставя информация за дейността на българските митнически власти.

При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

 

Съдържание, разположено на интернет страницата

 

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

С вътрешните правила на Агенция "Митници" за упарвление на съдържанието на тази страница можете да се запознаете тук

 

Отговорност за чуждо съдържание

 

Агенция „Митници“ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

 

Авторски права

 

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Агенция „Митници“.

Част от илюстрациите, използвани в официалната интернет страница на Агенция "Митници", са изработени и предоставени за тяхна сметка от ВЕС България.

 

Лични данни

 

С политиката на Агенция "Митници" за защита на личните данни можете да се запознаете тук

 

Версия за намалено зрение

 

Шрифтът на сайта може да се увеличава според нуждите на потребителя с клавишната комбинация ctrl +. Сайтът също така отговаря на стандартите за работа с електронни четци и предоставя контрастни страници.

 

Публикуване в социални мрежи

Връзки към отделно съдържание от този сайт могат да бъдат публикувани и коментирани в социални мрежи, като Агенция "Митници" не носи отговорност за изказаните мнения, препоръки или коментари.  На този сайт са публикувани директни връзки към официалните профили в социалните мрежи на Агенция "Митници". 

Дата на публикуване: 21.12.2017 16:40
Последна актуализация: 18.11.2022 20:10