Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Ограничителни мерки на Европейския съюз

Ново!

Информация във връзка с обнародвани промени в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по отношение на енергийните вноски (Изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.)

С измененията и допълненията в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ), обнародвани в ДВ, бр. 86 от 2023 г., Глава втора „а“ - Енергийни вноски върху внос на природен газ с произход от Русия и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00“ е отменена.

Съгласно § 14 от ЗИД на ЗКПОМОДРДПУ измененията в Глава втора „а“ с чл. 5а - 5ж: „Глава втора „а“ Енергийни вноски върху внос на природен газ с произход от Русия и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00“ влизат с обратна сила, считано от 13 октомври 2023 г.

 

--------------------------------------------------------------------

 

За целите на прилагане на чл. 3м от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и чл. 2 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, при осъществяване на контролни действия съгласно чл. 7, ал. 1 от същия закон митническите органи да изискват, съответно икономическите оператори да удостоверяват обстоятелството, че нефтопродуктите с код по КН 27 10 не са получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията, предоставена съгласно чл. 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014.

За удостоверяването на обстоятелството, че нефтопродуктите с код по КН 27 10 не са получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията, предоставена съгласно чл. 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, лицата представят  декларация, съдържаща най-малко данните от приложения примерен образец, както и прилагат документите, удостоверяващи декларираните обстоятелства. (публикувано на 05.01.2024г)

 

 

Информация за ограничителните мерки

 

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

 

Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или  забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава), са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

 

Ограничителните мерки са важен инструмент на Общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага.

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност;
 • опазване на мира;
 • консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право;
 • предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

 • правителства на държави извън ЕС, поради провежданите от тях политики;
 • образувания (дружества), които осигуряват средствата за провеждането на въпросните политики;
 • групи или организации, например терористични групи
 • лица, които подкрепят съответните политики, участват в терористични дейности и т.н.

Целта на всяка ограничителна мярка следва да бъде ясно заявена и да съответства на цялостната стратегия на Съюза в съответната област.           

Република България, като държава членка на Европейския съюз, има задължението да прилага ограничителните мерки, приети от Съвета на Европейския съюз, чрез издадени решения (по член 29 от Договора за Европейския съюз) и регламенти (по член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз) в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Ограничителните мерки на ЕС, които Съюзът включва в европейския правен ред чрез решения и регламенти, са задължителни в своята цялост за държавите членки на ЕС и техните граждани и прилагането им обхваща:

 • територията на Европейския съюз, включително територии където се прилагат достиженията на правото на ЕС;
 • държавните и общински органи на управление на държавите членки на ЕС;
 • въздухоплавателните и плавателни съдове на държавите членки на ЕС;
 • гражданите на държавите членки на ЕС;
 • дружества и други юридически лица, образувания и организации, създадени или учредени в съответствие със законодателството на държавите членки на ЕС и осъществяващи дейност на територията на ЕС, както и където е приложимо европейското законодателство;
 • стопанска дейност и професионални дейности, извършвани изцяло или частично на територията на ЕС.

Задължение и отговорност на всички държавни и общински органи на Република България, както и на заинтересованите дружества и физически лица, е да бъдат информирани и да изпълняват решенията и регламентите на Съвета на ЕС относно ограничителните мерки.

 

Допълнителна информация за правната рамка - европейска и национална, както и насоки по прилагането и друга информация относно рамката на ограничителните мерки на ЕС можете да намерите на интернет страницата на Министерство на финансите в рубрика Ограничителни мерки на Европейския съюз

 

Информация във връзка с Ограничителни мерки на Европейския съюз от компетентността на Агенция "Митници"

За целите на прилагане на чл. 3м от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и чл. 2 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, при осъществяване на контролни действия съгласно чл. 7, ал. 1 от същия закон митническите органи да изискват, съответно икономическите оператори да удостоверяват обстоятелството, че нефтопродуктите с код по КН 27 10 не са получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията, предоставена съгласно чл. 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014.

За удостоверяването на обстоятелството, че нефтопродуктите с код по КН 27 10 не са получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията, предоставена съгласно чл. 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, лицата представят декларация, съдържаща най-малко данните от приложения примерен образец, както и прилагат документите, удостоверяващи декларираните обстоятелства.

 

Информация във връзка с прилагане на санкционното законодателство спрямо Русия, и по-конкретно на въведената забрана с чл. 3и, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 за пътнически автомобили с произход/изнесени от Русия

 

Информация по Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна 

 

TARIC database

TARIC database е многоезична база данни на Европейската комисия за всички ограничителни мерки, свързани с митническите тарифи на ЕС, търговското и селскостопанското законодателство.

 В базата данни може да бъде направена справка за прилаганите ограничения по отношение на вноса и износа на различни стоки. Търсенето се извършва чрез тарифния код на стоката или чрез нейното описание. Базата данни се обновява ежедневно от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“  към Европейската комисия.

Консултационен модул за България - директна връзка 

Още информация по темата за TARIC вижте в специализираната секция в Информация за бизнеса - Митническа дейност - Номенклатури и тарифно класиране - Консултационен модул TARIC

 

Алкохол и алкохолни продукти

С разпоредбата на чл. 3и, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 се забранява закупуването, вносът или трансферът в Съюза, пряко или непряко, на стоки, които носят значителни приходи на Русия и по този начин обезпечават действията ѝ, дестабилизиращи положението в Украйна, и които са изброени в приложение XXI, ако те са с произход от Русия или се изнасят от Русия. Параграф 3 от същия член регламентира, че по отношение на стоките, изброени в част А от приложение XXI, забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на изпълнението до 10 юли 2022 г. на договори, сключени преди 9 април 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

В обхвата на Приложение XXI, част А от списъка на стоките и технологиите, посочени в чл. 3и от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 попадат стоките включени в код 2208 по Комбинираната номенклатура (КН) „Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80% vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки

 

 

Друга информация във връзка с Украйна

 

Информация във връзка с Украйна

 

Срокът на временния внос на автомобили на украински граждани се удължава със заявление до Териториалната дирекция на Агенция „Митници“ 

05.01.2024 18:13
Последна актуализация: 05.01.2024 18:13