Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3E94
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3EP2
Устно деклариране Стоки в личния багаж Парични средства Акцизни стоки Храни Животни Културни ценности Лекарствени продукти Възстановяване на ДДС Вашите права в Шенген АТА-карнет

Парични средства

 

 

 

ПРЕНАСЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА през границата на страната

 

Парични средства” означава:

1. валута - банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна или които са били в обращение като средство за обмяна и все още могат да бъдат обменени чрез финансовите институции или централните банки срещу банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна;

 

2. прехвърляеми инструменти на приносител - инструменти, различни от валута, които дават право на притежателя им да претендира за парична сума при представяне на инструмента, без да е необходимо да доказва своята самоличност или право на тази сума. Тези инструменти са:

- пътнически чекове; и

- чекове, записи на заповед или парични нареждания, които са или във формата на инструмент на приносител, подписани са, но не е посочено името на получателя, предвидена е възможност за джиросване без ограничение, издадени са в полза на фиктивен получател или са в друга форма, която позволява да бъдат прехвърлени с предаването;

 

3. стока, използвана като високоликвидно средство за съхраняване на стойност е стока с голямо съотношение между нейните стойност и обем, която лесно може да бъде превърната във валута на достъпни пазари при ниски трансакционни разходи:

- монети със съдържание на злато от най-малко 90%; и 

- злато под формата на кюлчета, късове или буци със съдържание на злато от най-малко 99,5 %.

 

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРИДРУЖЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПРЕНАСЯНИ ПРЕЗ ГРАНИЦАТА НА СТРАНАТА ЗА ИЛИ ОТ ТРЕТА СТРАНА

 

Ако пренасяте парични средства в размер на 10 000 евро или повече или равностойността им в друга валута, попълнете декларация за паричните средства при влизане или излизане от ЕС и я представете на митнически служител.

Сумата, подлежаща на деклариране е в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в друга валута и е сбор от стойностите на пренасяните парични средства.

Ако пренасяте парични средства през границата на страната за трета страна и средствата са в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, следва предварително да сте погасили своите задължения към Националната агенция за приходите (НАП) и да нямате просрочени задължения към датата на напускане на страната. Когато има данни за наличие на публични задължения в размер над 5000 лв., митническите органи не допускат пренасянето на паричните средства.

 

Кой трябва да декларира?

Всеки приносител, който влиза или напуска територията на ЕС и носи в себе си парични средства на стойност 10 000 EUR или повече, задължително декларира тези парични средства пред митническите органи на пункта, през който влиза в Съюза или излиза от него, и ги предоставя на разположение за контрол. 

Приносител означава всяко физическо лице, което влиза в Съюза или излиза от него, като пренася парични средства в себе си, в своя багаж или в своето превозно средство.

Приносителят пресича границата пеша или като пътник (включително и член на екипаж) с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт.

Лицето, което пренася паричните средства ги декларира без значение дали той е техен собственик или не. Тези обстоятелства се вписват в декларацията за паричните средства.

Когато приносителят на паричните средства не разполага с правоспособност да подпише декларацията, декларацията се подава от законния представител на приносителя. Декларирането от лица, ненавършили 16 години, се извършва от едно от съпровождащите ги пълнолетни лица.

 

Къде да се декларира?

Декларация за паричните средства трябва да бъде попълнена и представена пред митнически служител на митническия пункт, през който лицето влиза или напуска територията на ЕС.

При наличие на 2 коридора „Зелен” и „Червен”, декларацията се представя на „Червен” коридор.

Декларация при влизане и при излизане се изисква и в случай на транзитно преминаване през ЕС.

 

Как да попълня декларация за паричните средства?

Държавите членки на ЕС използват общ образец на декларация.

В случай, че наличното пространство във формуляра не е достатъчно и/или пренасяните парични средства имат повече от един собственик или получател може да приложите допълнителни листове, които се считат за неразделна част от декларацията.

Формулярите са налични на всеки митнически пункт в България, през който може да влезете или да напуснете територията на Съюза.

При представяне на декларация за паричните средства не се дължат никакви такси.

 

Декларация за парични средства от и към трети страни и Допълнителен лист към декларацията

 

Какво следва, ако задължението за деклариране не е изпълнено?

В случай на неизпълнение на задължението за деклариране, когато декларираната информация е невярна или непълна или паричните средства не се предоставят на разположение за контрол, митническите органи могат да задържат пренасяните парични средства.

Въз основа на националното законодателство ще бъде наложена санкция.

Непридружени парични средства, които се пренасят в пратки без обявена стойност или за които задължението за оповестяване не е изпълнено, се задържат и се смятат за изоставени в полза на държавата, ако в 6 - месечен срок от задържането не са представени доказателства за собственост.

Митническите органи могат да задържат парични средства до 30 дни от деня на задържането с възможност за удължаване до 90 дни от деня на задържането, когато задължението за деклариране на придружени парични средства не е изпълнено, или са налице основателни съмнения или данни, че паричните средства, независимо от тяхната стойност, са свързани с престъпна дейност.

 

 

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРИДРУЖЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПРЕНАСЯНИ ПРЕЗ ГРАНИЦАТА НА СТРАНАТА ЗА ИЛИ ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС

 

Ако пренасяте парични средства в размер на 10 000 евро или повече или равностойността им в друга валута за или от държава членка на ЕС, следва да ги декларирате при поискване от страна на митническите органи.

Сумата, подлежаща на деклариране е в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в друга валута и е сбор от стойностите на пренасяните парични средства.

 

Кой трябва да декларира?

Всеки приносител, който влиза или напуска територията на България от или за държава членка на ЕС и пренася парични средства в размер на 10 000 евро или повече, следва да декларира тази сума при поискване от страна на митническите органи и да ги предостави на разположение за контрол. 

Приносителят пресича границата пеша или като пътник (включително и член на екипаж) с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт.

Лицето, което пренася паричните средства ги декларира без значение дали той е техен собственик или не. Тези обстоятелства се вписват в декларацията за паричните средства.

Когато приносителят на паричните средства не разполага с правоспособност да подпише декларацията, декларацията се подава от законния представител на приносителя. Декларирането от лица, ненавършили 16 години, се извършва от едно от съпровождащите ги пълнолетни лица.

 

Къде да се декларира?

Декларацията за паричните средства трябва да бъде попълнена и представена при преминаване границата на Република България за или от държава членка на ЕС, при поискване от страна на митнически служител.

 

Как да попълня декларация за паричните средства?

Формулярът на Декларацията за парични средства, пренасяни от и за държава членка на ЕС, съдържат данни, които се попълват и при пренасяне от или за трета страна.

В случай, че наличното пространство във формуляра не е достатъчно и/или пренасяните парични средства имат повече от един собственик или получател може да приложите допълнителни листове, които се считат за неразделна част от декларацията.

При представяне на декларация за паричните средства не се дължат никакви такси.

 

Декаларация за парични средства от и към държава членка на ЕС   и Допълнителен лист към декларацията

 

Какво следва, ако задължението за деклариране не е изпълнено?

В случай, че при поискване от митнически служител паричните средства не са декларирани, или декларираната информация е невярна или непълна, или

паричните средства не са предоставени на разположение на митническите органи за контрол, митническите органи могат да задържат пренасяните парични средства.

Въз основа на националното законодателство ще бъде наложена санкция.

Митническите органи могат да задържат парични средства до 30 дни от деня на задържането с възможност за удължаване до 90 дни от деня на задържането, когато задължението за деклариране на придружени парични средства не е изпълнено, или са налице основателни съмнения или данни, че паричните средства, независимо от тяхната стойност, са свързани с престъпна дейност.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕПРИДРУЖЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПРЕНАСЯНИ ПРЕЗ ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНАТА

 

Непридружени парични средства са парични средства, съставляващи част от пратка без приносител, например пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнер.

Непридружени парични средства могат да се пренасят чрез пощенски или куриерски пратки с обявена стойност.

Когато непридружени парични средства на стойност 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в друга валута се пренасят през границите на страната, митническите органи могат да изискат съответно от изпращача или от получателя на паричните средства, или от техен упълномощен представител да представи декларация за оповестяване в срок до 30 дни.

 

Как да попълня декларация за оповестяване на парични средства?

Държавите членки на ЕС използват общ образец на декларация за оповестяване на парични средства, пренасяни от или за трета страна.

Формулярът на Декларацията за оповестяване на парични средства, пренасяни от и за държава членка на ЕС, съдържат данни, които се попълват и при пренасяне от или за трета страна.

В случай, че наличното пространство във формуляра не е достатъчно и/или оповестените парични средства имат повече от един собственик или получател може да приложите допълнителни листове, които се считат за неразделна част от декларацията.

При представяне на декларация за оповестяване на парични средства не се дължат никакви такси.

 

 

Декларация за непридружени парични средства от или за трета страна   и   Допълнителен лист към декларацията за непридружени парични средства от или за трета страна

 

Декларация за непридружени парични средства от или за държава членка и Допълнителен лист към декларацията за непридружени парични средства от или за държава членка

 

 

Какво следва, ако задължението за оповестяване не е изпълнено?

В случай, че задължението за оповестяване на непридружени парични средства не е изпълнено - когато декларацията за оповестяване не е представена преди изтичането на срока, предоставената информация е невярна или непълна или паричните средства не са предоставени на разположение за контрол, митническите органи могат да задържат паричните средства. Въз основа на националното законодателство ще бъде наложена санкция.

Митническите органи могат да задържат парични средства до 30 дни от деня на задържането с възможност за удължаване до 90 дни от деня на задържането, когато задължението за оповестяване на непридружени парични средства не е изпълнено, или са налице основателни съмнения или данни, че паричните средства, независимо от тяхната стойност, са свързани с престъпна дейност.

 

Как да изчислим равностойността в евро на пренасяните парични средства?

При пренасяне на парични средства през границата на страната, равностойността им в евро се определя по курса за митнически цели, който се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“.

 

Правомощия на митническите органи

Митническите органи имат правомощия да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и транспортни средства, както и контрол на всички пощенски или куриерски пратки, контейнери или транспортни средства, които е възможно да съдържат непридружени парични средства.

 

По-подробна информация може да намерите в: 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1672 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/776  НА КОМИСИЯТА  от 11 май 2021 година  за установяване на образците на някои формуляри, както и техническите правила за ефективния обмен на информация съгласно Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него

 

Валутен закон

 

Повече информация за контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него може да намерите на интернет страницата на Европейската комисия

 

Държавите членки на ЕС имат различни национални разпоредби относно пренасянето на парични средства в рамките на ЕС.

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 10:47
Последна актуализация: 19.10.2023 14:31