Z6_HQ8A1O82K8DE10QMD0U4D21OU7
Z7_HQ8A1O82K8DE10QMD0U4D21OH1
Облагане на пратки от трети страни Деклариране пред митница на пратки от трети страни Спряна за митническа проверка пратка от трета страна Данъци и такси при пратки от трети страни Взаимодействие с доставчиците Контрол върху пратки от (за) ЕС и в страната Забрани и ограничения Полезни координати

Забрани и ограничения

Забраните и ограниченията, приложими за внос и/или въвеждане на стоки на територията на Република България, включително чрез пощенски и/или куриерски пратки от трети страни са определени чрез разпоредбите на международното законодателство, законодателството на Европейския съюз, както и от националното законодателство.


По-долу можете да се запознаете с някои от основните забрани и ограничения.

 

Възможно е да съществуват и други ограничения в зависимост от изпращаните/получаваните стоки, дестинациите, политиката на обслужващата компания и т.н. При изпращане на пратка следва да се имат предвид и разпоредбите в държавата на получателя.


По силата на чл. 90 от Закона за пощенските услуги е забранено поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на определени вещества и предмети:

 

  • » наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
  • » оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
  • » движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
  • »акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове;
  • » в пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

 

както и предмети:

  • » противоречащи на нравствените норми предмети;
  • » предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
  • » религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;

 

Публикувани са и списъци с храни от животински и растителен произход, за които също има ограничения за изпращане в пощенски/куриерски пратки.

 

При въвеждане в Европейския съюз, вкл. чрез пощенски и/или колетни пратки на застрашени екземпляри от видове, попадащи в обхвата на приложения I и II на Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора /CITES/ и в приложения A и B към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, както и на части и деривати от тях, на митническите органи следва да бъде представен ветеринарен или фитосанитарен сертификат, оригинал на разрешително за внос по CITES, издадено от ръководното ведомство по прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на държавата по местоназначение на пратката и оригинал на разрешително за износ/сертификата за реекспорт, издадени от съответната трета страна на износ/реекспорт.

 


При въвеждане в Европейския съюз на екземпляри от видове, попадащи в обхвата на приложение III на Конвенция CITES и в приложение C към Регламент (ЕО) № 338/97, както и на части и деривати от тях, на митническите органи следва да бъде представен ветеринарен или фитосанитарен сертификат, Нотификация за внос по CITES, която се попълва и отпечатва от вносителя и оригинал на разрешително за износ или сертификат за реекспорт по CITES, издадени от съответната трета страна в качеството й на износител или реекспортьор. При въвеждане в Европейския съюз на екземпляри от видове, попадащи в обхвата на приложение D към Регламент (ЕО) № 338/97, както и на части и деривати от тях, на митническите органи следва да бъде представен ветеринарен или фитосанитарен сертификат и Нотификация за внос по CITES, която се попълва и отпечатва от вносителя

 


Повече виж тук:

 


» Основни забрани и ограничения при изпращане/ получаване на пощенски и куриерски пратки


» Правила за въвеждането с нетърговска цел в Европейския съюз на продукти от животински произход за лична консумация, които са част от багажа на пътници или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. по пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребителя в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 година относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004


» Правила за въвеждането с нетърговска цел в Европейския съюз на продукти от растителен произход за лична консумация, които са част от багажа на пътниците или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. по пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребителя


» Правила за въвеждане в Европейския съюз (ЕС) на застрашени видове от дивата флора и фауна, части и деривати от тях, попадащи в обхвата на Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /Конвенция CITES/  и  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

 

Други официални източници на информация

 

Забрани при изпращане на колети чрез "Български пощи" ЕАД - връзка към сайта на Български пощи

 

Законодателство

 

Закон за пощенските услуги (посл.изм.15.07.2019 г)

 

Акцизно законодателство

 

Валутно законодателство

 

Закон за културното наследство (посл.изм.06.08.2019 г)

 

Всички цитирани европейски регламенти и директиви можете да намерите на EUR-lex

 

 

 

Допълнителна информация за това какво още трябва да знаете за паричните лимити и други специфики при получаване на пратки, можете да прочетете тук

 

Дата на публикуване: 14.10.2019 17:52
Последна актуализация: 18.03.2024 16:41