Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Информация по Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

 

Ново!

Информация във връзка с обнародвани промени в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по отношение на енергийните вноски (Изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.)

С измененията и допълненията в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ), обнародвани в ДВ, бр. 86 от 2023 г., Глава втора „а“ - Енергийни вноски върху внос на природен газ с произход от Русия и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00“ е отменена.

Съгласно § 14 от ЗИД на ЗКПОМОДРДПУ измененията в Глава втора „а“ с чл. 5а - 5ж: „Глава втора „а“ Енергийни вноски върху внос на природен газ с произход от Русия и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00“ влизат с обратна сила, считано от 13 октомври 2023 г.

-------------------------------------------------

 

За целите на прилагане на чл. 3м от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и чл. 2 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, при осъществяване на контролни действия съгласно чл. 7, ал. 1 от същия закон митническите органи да изискват, съответно икономическите оператори да удостоверяват обстоятелството, че нефтопродуктите с код по КН 27 10 не са получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията, предоставена съгласно чл. 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014.

За удостоверяването на обстоятелството, че нефтопродуктите с код по КН 27 10 не са получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията, предоставена съгласно чл. 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, лицата представят  декларация, съдържаща най-малко данните от приложения примерен образец, както и прилагат документите, удостоверяващи декларираните обстоятелства. (публикувано на 05.01.2024г)

 

 

***

Ред и начин за определяне, начисляване и събиране на енергийни вноски върху вноса и транзитния пренос на природен газ с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00

 

От 05.02.2023 г. влиза в сила Законът за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ).
С този закон се урежда осъществяването на контрол при прилагане на забраните и дерогациите по член 3м, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и неговите последващи изменения и допълнения.
На основание чл. 3, ал. 5 от ЗКПОМОДРДПУ министърът на финансите е издал Заповед № ЗМФ – 95/02.02.2023 г., с която се утвърждават:
1.    Образец на декларация по чл. 3, ал. 1 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съгласно приложение № 1;

2.    Образец на декларация по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съгласно приложение № 2;

3.    Образец на декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съгласно приложение № 3.
Посочената заповед и образците към нея са публикувани в рубрика „Законодателство“, подрубрика „Акцизно законодателство“ и също в подрубрика "Митническо законодателство".

В тази връзка лицата, които извършват трансфер и транспорт към други държави членки или трети държави, както и продажбата на купувачи в други държави членки или в трети държави на нефтопродукти с код по КН 27 10, за целите на прилагане на ЗКПОМОДРДПУ следва, считано от 05.02.2023 г.:
-    В е-АД, клетка 17r „Търговска марка на продуктите“ („Brand Name of Products“) да попълват и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3, ал. 1 - 3 от ЗКПОМОДРДПУ;
-    В е-АДД, поле „Номер на анализен сертификат/протокол за съответната партида“ да попълват и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3 от ЗКПОМОДРДПУ. В е-АДД се попълва № на Декларация по чл. 3, ал. 1 - 3 от ЗКПОМОДРДПУ само в случаите, при които стоките, освободени за потребление ще бъдат изнесени от територията на страната.

Актуализирани са и следните спецификации, публикувани на е-Портал на Агенция „Митници“, както следва:
1. Функционална спецификация за подаване по електронен път на е-АДД и АД/ДСН и 
2. Функционална спецификация за подаване по електронен път на данни от е-АД.

 

По повод заявяване на квоти за обем на износа за трети държави на нефтопродукти, включени в приложение XXXII от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014, Агенция "Митници" публикува и Информация към заявителите за ползване на квоти, която включва списък на необходимите документи и ред за подаване на документите в изпълнение на ЗАМ-201/08.02.2023 г. 

 

Публичният регистър за свободните количества от предвидените в Приложение XXXII на Регламент (ЕС) No 833/2014 квоти е достъпен чрез секция Публични регистри - Митнически публични регистри 

 

В категория Законодателство - в Митническо законодателство и в Акцизно законодателство, както и в рубриката Информация за бизнеса - Акцизна дейност са публикувани цитираните документи:

 

Информация във връзка с прилагане на Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ)

 

Информация към заявителите за ползване на квота по приложение XXXII от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014

 

Заповед на директора на Агенция "Митници" ЗАМ-201/32-52550/08.02.2023 във връзка с прилагането на Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и Приложение 2 – Заявление за квоти по образец 1,  Приложение 3 – Публичен регистър, както и Заповед на директора на АМ ЗАМ-363/27.02.2023

 

ЗАМ-215/32-54356/09.02.2023 г. обн в ДВ бр.16 от дата 17.2.2023 г.

 

ЗМФ-95/02.02.2023 г. на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна в едно с декларации: 

Декларация по чл.3, ал.1

Декларация по чл.3, ал.2

Декларация по чл.3, ал.3

 

Решение №100 от 2.02.2023 г. на Министерски съвет  за предоставяне на дерогации от член 3м, параграф 7, алинея втора от Регламент на съвета (ЕС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и за отмяна на т. 2 и 3 от решение № 969 на Министерския съвет от 2022 г. за предоставяне на дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на съвета (ЕС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и за отменяне на решение № 569 на министерския съвет от 2022 г. за изпълнение на регламент (ес) 2022/879 от 3 юни 2022 г. за изменение на регламент (ЕС) 833/2014 г. и за предприемане на мерки за понижаване на цените на горивата за гражданите и икономическите оператори

 

Решение №969 от 2.12.2022 г. на Министерски съвет

 

Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ)

 

Регламент 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

 

Информация към заявителите за ползване на квота по приложение XXXII от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014

 

 

Още информация по темата

Информация по Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки

 

Актуализация на 13.10.2023 г.