Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030K40
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030K55
Митническо законодателство Акцизно законодателство Други нормативни актове Проекти на нормативни актове

Митническо законодателство

Съюзно законодателство

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст)

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/341 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

 

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година (консолидиран)

 

Насоки/ръководства

 

Наръчник относно транзитен режим

 

Наръчник относно транзитен режим - кодифицирана версия ( на английски език)

 

 

В случай, че не намирате търсения документ, можете да проверите на портала на Официалния вестник на ЕС EUR-Lex

 

Национално законодателство

 

Закони

Закон за митниците

Закон за безмитната търговия

Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия,  дестибилизиращи положението в Украйна

 

Подзаконови нормативни актове

НАРЕДБА № 14 за митническо оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

 

Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)

 

Решение №100 от 2.02.2023 г. на Министерски съвет 

 

Решение №969 от 2.12.2022 г. на Министерски съвет

 

Споразумения с други държавни органи

 

Споразумение за сътрудничество между Министерство на културата и Агенция "Митници"

 

Насоки/ръководства

 

Заповеди на министъра на финансите и на директора на Агенция "Митници"

 

Важно ! Информация във връзка с прилагане на Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ) 

 

Информация към заявителите за ползване на квота по приложение XXXII от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014

 

ЗМФ-95/02.02.2023 г. на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна в едно с декларации: 

Декларация по чл.3, ал.1

Декларация по чл.3, ал.2

Декларация по чл.3, ал.3

 

Заповед на директора на Агенция "Митници" ЗАМ-201/32-52550/08.02.2023 във връзка с прилагането на Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и Приложение 2 – Заявление за квоти по образец 1,  Приложение 3 – Публичен регистър, както и Заповед на директора на АМ ЗАМ-363/27.02.2023

 

 

Заповед № ЗАМ -1758 от 27 декември 2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.) и Приложение,  на основание чл. 66б, ал. 1 от Закона за митниците

Заповед № ЗАМ - 1437 на директора на Агенция "Митници" за изменение на Приложение към т.1 на Заповед №ЗАМ-1758, публикувана в ДВ, бр.84 от 29.09.2020 г.

Заповед № ЗАМ – 1212 от 25 август 2021 г. (ДВ, бр.72 от 2021 г.) на директора на Агенция „Митници“ за изменение на Приложение към т.1 на Заповед №ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г. (ДВ, бр 2 от 2019 г.), изменена със Заповед № ЗАМ – 1437 от 23.09.2020 г. (ДВ, бр.84 от 2020 г.)

 

 

Заповед ЗАМ - 324 / 32-54835 от 17.02.2022 г. (ДВ, бр.16 от 25.02.2022 г.)

Заповед ЗАМ - 505 / 32-82797 от 14.03.2022 г (ДВ, бр. 22 от 2022 г)

Заповед ЗАМ - 641 / 32-109561 от 04.04.2022 г. (ДВ, бр. 30 от 2022 г.)

Заповед № ЗАМ-1542/32-573538 от 29.09.2023 г. (ДВ, бр. 83 от 3.10.2023 г.  )

 

 

 

Заповед на директора на Агенция "Митници" ЗАМ-354/32-76159/24.02.2023 г (ДВ бр.21 от 07.03.2023 г.)
 


Заповед на директора на Агенция Митници ЗАМ № 1227/31.07.2023 г.  (ДВ бр. 67, от 04.08.2023 г.)
 

 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.

 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-658/32-115414 от 16.04.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1006 / 32-183126 от 26.06.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1804 от 27.11.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-184/32-31455 от 28.01.2022 г. 

 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1291/ 32-231578 от 11.07.2022 г.

 

Заповед № ЗАМ - 1779 / 32-344208 (ДВ бр.84/21.10.2022 г.)

 

Заповед № ЗАМ-13 / 32-5195 от 05.01.2023 г.  на директора на Агенция "Митници" ( обн.ДВ бр. 5 / 17.01.2023 г.)

 

ЗАМ-215/32-54356/09.02.2023 г. обн в ДВ бр.16 от дата 17.2.2023 г.

 

Заповед № ЗАМ-1937/32-681909/10.12.2023 г. на директора на Агенция "Митници" ( обн. ДВ бр.107/29.12.2023 г.)

 

ЗАПОВЕД № ЗАМ - 448/32-74308 от 07.03.2022 г.

 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1291/ 32-231578 от 11.07.2022 г.

 

 

 

ЗАПОВЕД № ЗМФ - 153 от 10.03.2022 г. за утвърждаване на образец на квитанция за внос, която се издава от митническите органи при устно деклариране на стоки по чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447

 

Заповед № ЗМФ-30 от 14.01.2020 г. за утвърждаване на списък на стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен митнически контрол

 

Заповед на МОСВ (РД-1040/16.11.2021) и на МФ (ЗМФ-1097/22.11.2021) на основание чл.100, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и Заповед на МОСВ (РД-1071/30.11.2021) и на МФ (ЗМФ-1140/30.11.2021) за  нейното допълнение

 

 

Дата на публикуване: 03.10.2018 14:46
Последна актуализация: 29.12.2023 10:09