Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Митническа информация във връзка с COVID-19

Относно осъществяване на митническата дейност в периода на пандемията, моля запознайте се с Насоки по митнически въпроси към икономическите оператори в ситуацията на COVID-19 (на български език). Информацията е публикувана на сайта на DG TAXUD (на английски)

 

Къде да намеря информация за работата на ГКПП?

Актуалната обстановка по границите във връзка с коронавируса можете да следите чрез информацията на Гранична полиция, Министерство на външните работи и относно здравните препоръки чрез Министерство на здравеопазването.

 

Работят ли митническите учреждения?

Митническите учреждения във вътрешността на страната работят с обичайното си работно време и обслужват граждани и бизнес при условията на повишени предпазни мерки:

 • Възможно е да бъдете помолени да изчакате отвън, за да се избегне струпване на хора.
 • Ако се наложи да чакате, моля спазвайте достатъчно отстояние от другите хора.
 • При възможност носете маски и ръкавици
 • Използвайте дезинфектант на входа на сградата.
 • Редът за приемане на документи на гише  може да е променен  с оглед ограничаване на прекия контакт.
 • Молим да отложите посещението си в Агенция „Митници“, ако не се чувствате добре или сте имали близък контакт с болен

 

Препоръчваме да използвате нашите  електронни услуги, а административни документи да подавате чрез електронна поща delovodstvo@customs.bg, чрез електронните пощи на съответните териториални дирекции  или на физически носител чрез лицензирани пощенски оператори.

 

Работата на митническите пунктове продължава съобразно конкретната обстановка.

 

Има ли специални нормативни актове във връзка със създалата се ситуация?

С Решение 159/08.03.2020 г. на МС  и Решение на МС 189/20.03.2020 г. и Решение на МС 204/26.03.2020 г., във връзка с РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/402 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2020 г. година за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ, се забранява износът на дезинфектанти и техни производни без разрешение за износ, както и се забранява износът на предпазни средства, изброени в Приложение I на Регламент 402, без разрешение за износ. На основание чл. 10 от Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за износ (ОВ, L 83/34 от 27 март 2015 г.) се забранява износът на дезинфектанти и техни производни без разрешение за износ. Забранява се износът на предпазни средства, изброени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията от 14 март 2020 г. за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ (ОВ, LІ 77/1 от 15 март 2020 г.), без разрешение за износ. Тези забрани не се отнасят за държавите - членки на Европейския съюз, и за страните и териториите по чл. 1, § 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402. Разрешенията за износ се издават при условията и по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402. Определя министъра на здравеопазването за компетентен орган, който да разрешава износа. Забраните са в сила за периода на действие на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията от 14 март 2020 г. Физическите и юридическите лица да съдействат при условията на форсмажорни обстоятелства на основание чл. 34 и 35 от Закона за защита при бедствия.

 

Със заповед на министъра на здравеопазването се забранява износът на лекарства на хининова основа

 

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обнародван в ДВ извънреден бр. 28 от 24.03.2020 г.), Агенция „Митници“ Ви информира за следното:

Със закона е предвидено, че за периода от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства (чл. 3 от ЗМДВИП).
Не се спират сроковете по наказателни производства, давностните и други срокове, предвидени в НК и ЗАНН и други изрично предвидени изключения.  

С § 49 от Преходни и заключителни разпоредби Закона е определено, че сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят, освен в случаите по § 25 – 31 от същия закон. С оглед цитираната разпоредба, следва да се има предвид, че задълженията за внасяне на акциз, следва да се извършват в сроковете по чл. 44 от Закона за акцизите и данъчните складове, респективно задълженията за акциз следва да са начислени, декларирани и внесени съгласно действащите разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове

Предвидено е удължаване с един месец, считано от отмяната на извънредното положение, на сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3 от ЗМДВИП, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.


По време на действието на ЗМДВИП, Агенция „Митници“ може да предоставя безвъзмездно задържани, иззети, отнети и изоставени стоки, които могат да послужат за защита на живота или здравето на хората, както и задържан, иззет, отнет или изоставен етилов алкохол за дезинфекция на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения (§ 30 от преходни и заключителни разпоредби на ЗМДВИП). Разпределението на количествата се извършва координирано с Логистично-координационния център към Националния оперативен щаб.

В § 31 от преходни и заключитени разпоредби на ЗМДВИП се облекчава процедурата по предоставяне на количества  спирт от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“  за цели, свързани с производството на дезинфекциращи препарати на основата на етилов алкохол при запазване на митническия контрол.

 

Още информация можете да видите и на сайта на Министерство на финансите

 

Има ли „забрана за износ“ към държави-членки на ЕС на предпазни средства и дезинфектанти?

Няма наложени забрани.

 

Има ли „забрана“ или други ограничения за износа към трети страни за предпазни средства или за дезинфектанти?

Износът към трети държави на предпазни средства се извършва по реда на  РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/402 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2020 г. година за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ и на Решение на МС 204. За такъв износ е необходимо разрешение за износ съгласно Приложение 2 от Регламента. Органът, който издава разрешенията за България, е Министърът на здравеопазването - Агенцията по лекарствата. Координати, както и компетентните органи за другите държави членки може да се видят в списъка  тук.

От приложното поле на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 са изключени четирите държави членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ): Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, както и отвъдморските страни и територии, включени в приложение II към Договора за функционирането на Европейския съюз, Фарьорските острови, Андора, Сан Марино и града държава Ватикан. Изключението е направено с изменението на чл. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/426.

Забранен е износът без разрешение за износ.

 

Предпазните средства, за които са необходими разрешения за износ, са описани в Приложение I на Регламент 402 и са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/425:


Защитни очила и визьори

 • Защита срещу потенциално инфекциозен материал,
 • Обграждат очите и повърхността около тях
 • Съвместими с различни модели на маски с филтрираща лицева част (FFP) и маски за лице,
 • прозрачна леща
 • изделия за многократна употреба (могат да се почистват и дезинфекцират) или за еднократна употреба

ex 9004 90 10 , ex 9004 90 90

 

Защитни маски за лице

 • Оборудване за защита на зоната на лицето и на свързаните с нея лигавици (напр. очите, носа, устата) срещу потенциално инфекциозен материал,
 • Включва визьор от прозрачен материал,
 • Обикновено включва елементи за закрепване върху лицето (напр. ленти, дръжки)
 • Може да включва предпазни средства за устата и носа, както е описано по-долу,
 • Изделия за многократна употреба (могат да се почистват и дезинфекцират) или за еднократна употреба

ex 3926 90 97 , ex 9020 00 00

 

Предпазни средства за устата и носа

 

 • Маски за защита на носещия от потенциално инфекциозен материал и за защита на околната среда от потенциално инфекциозен материал, разпространяван от носещия,
 • Може да включва защитна маска за лице, както е описано по-горе,
 • Дори оборудвани със заменяем филтър

ex 6307 90 98 , ex 9020 00 00

 

Защитни облекла

 • Облекло (напр. престилка, костюм) за защита на носещия от потенциално инфекциозен материал и за защита на околната среда от потенциално инфекциозен материал, разпространяван от носещия

ex 3926 20 00 , ex 4015 90 00 , ex 6113 00 , ex 6114, ex 6210 10 10 , 6210 10 92 , ex 6210 10 98 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 32 10 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 10 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 10 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 10 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9020 00 00

 

Ръкавици

 • Ръкавици за защита на носещия от потенциално инфекциозен материал и за защита на околната среда от потенциално инфекциозен материал, разпространяван от носещия

ex 3926 20 00 , 4015 11 00 , ex 4015 19 00 , ex 6116 10 20 , ex 6116 10 80 , ex 6216 00 00

 

За износ на дезинфектанти и техните производни - съгласно Решение на МС 204 се предвижда същият режим за износ, определен в Регламент 402, като разрешението за износ към трети страни се издава от Министъра на здравеопазването - Агенцията по лекарствата.

 

При приемане на митнически декларации за износ за декларирани стоки (предпазни средства и дезинфектанти и техните производни), обект на мерките описани по-горе, митническите служители в митническите учреждения на износ, извършват задължителна документна проверка и  проверка на стоките. За целта задължително се изискват придружаващите митническата декларация за износ документи, в частност разрешение за износ, както и всякакви други документи свързани с износната операция. На основание чл. 46 от МКС, митническите органи могат да извършват всякакъв митнически контрол, който счетат за необходим, за спазване на разпоредбите, включително вземане на проби за анализ. В този процес митническите органи взаимодестйват с органите на националния здравен контрол, особено когато в митническата декларация фигурират стоки от посочените кодове, но с различно описание, с цел да се установи дали декларираната стока е обект или не е обект на разрешение за износ.

 

Моля, запознайте се и с Насоки по митнически въпроси към икономическите оператори в ситуацията на COVID-19, публикувани по-горе

 

 

 

Забранен ли е вносът на предпазни средства и дезинфектанти?

Няма забрана за внос на предпазни средства или дезинфектанти от трети страни, нито забрана за доставки от други държави-членки на ЕС.

При внос от трети страни стоките се класифицират спрямо Комбинирана номенклатура на ЕС, а за определяне на дължимото мито от значение е и държавата на произход. Справка може да се направи чрез системата ТАРИК. Вносът се облага и с 20% ДДС.

 

Кой и как може да освобождава дарения?

Реда за митническо освобождаване на дарения, предназначени за благотворителни организации вижте тук 

 

 

Може ли стоките да пренасят вируса?

Становището на здравните власти е, че вирусът не може да бъде пренесен чрез доставка от трета страна. Достоверна здравна информация и инструкции четете на сайта на Министерство на здравеопазването.

 

Може ли да има забавяне на пратки  поради мерките за COVID-19?

Тъй като мерките срещу COVID-19 в различните държави неминуемо имат отражение върху стопанския живот, за някои международни доставки, включително пощенски и куриерски пратки може да настъпи забавяне. Информация за пратките можете да получавате от нейния доставчик.

Информация за промени в обработката на пощенски пратки вижте на сайта на Български пощи.

 

Може ли да си получа пощенска/куриерска пратката без да излизам от дома си?

Възможно е да получите пратката в дома си, като условията за това следва да се договорят с нейния доставчик – пощенска или куриерска служба. Моля проверете при доставчика конкретните условия за всяка отделна пратка!

От гледна точка на митниците, можете да упълномощите пощите/куриера да освободи вашата пратка и да извърши митническо оформяне, ако се налага такова. Конкретните условия на упълномощаване ще получите от самия доставчик.

Възможно е в процеса на доставка да ви е необходим така наречения ЕОРИ (EORI) номер. Той се предоставя безплатно от митниците на място във всяко митническо учреждение (без Централно митническо управление) или чрез онлайн услуга (за която е необходим електронен подпис).

Ако не желаете да упълномощите пощите/куриера, то можете да попълните сам митническа декларация, която се подава единствено онлайн, след регистрация за използване на електронните системи на Агенция „Митници“ и с електронен подпис. Моля да имате предвид, че попълването на онлайн митническа декларация изисква известни познания, както и техническа обезпеченост.

Допълнителна информация за освобождаване на пратки можете да видите в нашата секция Пощенски и куриерски пратки.

 

Какви са условията за карантина на шофьорите на товарни превозни средства?

В България условията за карантина и специфичния здравен контрол се въвеждат със заповед на министъра на здравеопазването и се изпълняват от здравните органи. Към момента действащите разпоредби предвиждат всички, които пристигат от чужбина с крайна дестинация България, да преминат през 14-дневна карантина, като за шофьорите на товарни превозни средства тя може да трае по-кратко, ако следващото им отпътуване е преди да са изтекли 14 дни от завръщането. През време на престоя им в България българските и чуждите шофьори трябва да спазват принципа на социалната изолация. Транзитно преминаващите пътници не се подлагат на карантина, но следва да преминат максимално бързо през страната, спазвайки принципа на социалната изолация. Възможно е транзитните товарни превозни средства да бъдат преведени през страната с полицейски ескорт.Всякакви специфични въпроси за карантината следва да се отправят към здравните власти.