Митническа информация във връзка с COVID-19

Обобщена информация за COVID-19 в България можете да намерите на сайта www.coronavirus.bg

 

 

Обща информация

 

Къде да намеря информация за работата на ГКПП?

Актуалната обстановка по границите във връзка с коронавируса можете да следите чрез информацията на Гранична полиция, Министерство на външните работи и относно здравните препоръки чрез Министерство на здравеопазването.

 

Работят ли митническите учреждения?

Митническите учреждения във вътрешността на страната работят с обичайното си работно време и обслужват граждани и бизнес при условията на повишени предпазни мерки:

  • Възможно е да бъдете помолени да изчакате отвън, за да се избегне струпване на хора.
  • Ако се наложи да чакате, моля спазвайте достатъчно отстояние от другите хора.
  • При възможност носете маски и ръкавици
  • Използвайте дезинфектант на входа на сградата.
  • Редът за приемане на документи на гише  може да е променен  с оглед ограничаване на прекия контакт.
  • Молим да отложите посещението си в Агенция „Митници“, ако не се чувствате добре или сте имали близък контакт с болен

 

Препоръчваме да използвате нашите  електронни услуги, а административни документи да подавате чрез електронна поща delovodstvo@customs.bg, чрез електронните пощи на съответните териториални дирекции  или на физически носител чрез лицензирани пощенски оператори, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на е-адрес https://edelivery.egov.bg ( Системата изисква регистрация и наличие на електронен подпис или ПИК и замества класическия метод за препоръчана поща). Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица .

 

Работата на митническите пунктове продължава съобразно конкретната обстановка.

 

 

Информация за бизнеса

 

Относно осъществяване на митническата дейност в периода на пандемията, моля запознайте се с Насоки по митнически въпроси към икономическите оператори в ситуацията на COVID-19 (на български език). Информацията е публикувана на сайта на DG TAXUD (на английски)

 

Има ли специални нормативни актове във връзка със създалата се ситуация?

Има специални нормативни актове, и това са:

 

Решения на Министерски съвет

 Решение 159/08.03.2020 г. на МС  допълнено  и изменено с Решение на МС 189/20.03.2020 г., Решение на МС 204/26.03.2020 г. , Решение на МС 274/ 23.04.2020 г. и Решение № 331/14.05.2020 г. Министърът на здравеопазването е определен за компетентен орган, който да разрешава износа.

Към момента вече не се прилага РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/402 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2020 г. година за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ, чието действие беше в периода от 15.03.до 25.04.2020 г.

 

Постановления на Министерски съвет

В бр. 39 от 28.04.2020 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 80 за допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10 декември 2009 г.) (обн., ДВ., бр. 32 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27 от 2010 г. и бр. 62 от 2013 г.),  с което на национално ниво се определят правила за прилагане на Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 година за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, бр. L 103I), на 23 април 2020 г.
В съответствие с чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България, нормативните актове влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.
С постановлението, до 31 юли 2020 г., на основание чл. 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, при спазване на условията на членове 75, 78, 79 и 80 от същия регламент, и чл. 58, ал. 14, т. 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с чл. 1 от Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, се предоставя освобождаване от заплащане на вносни мита и данък върху добавената стойност (ДДС) при допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки от държавни органи, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., посочени в Приложение към чл. 7а, ал. 1, т. 1 от ПМС № 80, както следва: Списък на стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., които се освобождават от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491

 

Заповеди на министъра на здравеопазването

Със заповеди на министъра на здравеопазването се забранява износът на лекарства на хининова основа.

Други заповеди на министъра на здравеопазването търсете на сайта на Министерство на здравеопазването.

 

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

До 13 май 2020 г. беше в действие  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обнародван в ДВ извънреден бр. 28 от 24.03.2020 г.) и  Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (Обн., ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г.) където са следните по-важни изменения, свързани и с дейността на Агенция „Митници“, които оказват влияние и след срока на извънредното положение: Предвидено е удължаване с един месец, считано от отмяната на извънредното положение, на сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3 от ЗМДВИП, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Още информация можете да видите и на сайта на Министерство на финансите

 

Има ли „забрана за износ“ към държави-членки на ЕС на предпазни средства и дезинфектанти?

Няма наложени забрани.

 

Има ли „забрана“ или други ограничения за износа към трети страни за предпазни средства или за дезинфектанти?

Във връзка с Решение № 331/14.05.2020 г. на Министерски съвет се изменя Решение № 159 на Министерски съвет за предприемане на мерки във връзка със заболяването COVID-19 (изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 189,  204 и 274  от 2020 г.)

С т. 5 от решението се определя единствено обстоятелството, че министърът на здравеопазването е компетентен орган, който разрешава износа при условията и по реда, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/568 на Комисията от 23 април 2020 г. за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ (ОВ, L 129/7 от 24 април 2020 г.).
Въз основа Решение № 331 от 14 май  2020 г. на Министерски съвет, отпада на национално ниво забраната на износ без разрешение за износ на дезинфектанти, отговарящи на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и/или на Регламент (ЕС) № 528/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167, 27/06/2012). Това се отнася и за медицински изделия, които по своето предназначение осигуряват адекватна защита (еднократни гащеризони, медицински и хирургични маски за еднократна употреба, защитни очила, латексови/нитрилови ръкавици, калцуни), за които бе въведена мярка на национално ниво по силата на Решение № 274 от 23 април 2020 г.
До 25.05.2020 г. вкл. е в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/568 на Комисията от 23 април 2020 година за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ, който обхваща три категории предпазни средства, изброени в Приложение I от същия  - защитни очила и визьори, предпазни средства за устата и носа, и защитни облекла, които трябва да са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета или Директива 93/42/ЕИО на Съвета, медицински изделия от клас I. В регламента е предложено наред с вече изключените от обхвата на разрешителния режим държави (четирите държави членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ): Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Конфедерация Швейцария, както и отвъдморските страни и територии, включени в приложение II към Договора за функционирането на Европейския съюз, Фарьорските острови, Гибралтар,  Андора, република Сан Марино и града държава Ватикан), да се изключат  и Западните Балкани: Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Сърбия. Също така, териториите на държавите членки, които са изрично изключени от митническата територия на Съюза, не следва да попадат в обхвата на изискването за разрешение за износ и следователно също са освободени от това изискване. Това се отнася до териториите на Бюзинген, Хелголанд, Ливиньо, Сеута и Мелила. Аналогично, износът за континенталния шелф на държава членка или за изключителната икономическа зона, посочена от държава членка съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, също е освободен от прилагането на изискването за представяне на разрешение за износ по регламента.

Предпазните средства са изброени в Приложение I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/568 на Комисията и трябва са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета или Директива 93/42/ЕИО на Съвета, медицински изделия от клас I.

При приемане на митнически декларации за износ за декларирани стоки (предпазни средства и дезинфектанти), обект на мерките описани по-горе, митническите служители в митническите учреждения на износ, извършват задължителна документна проверка и  проверка на стоките. За целта задължително се изискват придружаващите митническата декларация за износ документи, в частност разрешение за износ, както и всякакви други документи свързани с износната операция. На основание чл. 46 от МКС, митническите органи могат да извършват всякакъв митнически контрол, който счетат за необходим, за спазване на разпоредбите, включително вземане на проби за анализ. В този процес митническите органи взаимодействат с органите на националния здравен контрол, особено когато в митническата декларация фигурират стоки от посочените кодове, но с различно описание, с цел да се установи дали декларираната стока е обект или не е обект на разрешение за износ.

 

 

Може ли да се изнася спирт (етилов алкохол от земеделски произход/етанол)?

Няма забрана за износ  на спирт (етилов алкохол от земеделски произход/етанол)

 

 

Забранен ли е вносът на предпазни средства и дезинфектанти?

Няма забрана за внос на предпазни средства или дезинфектанти от трети страни, нито забрана за доставки от други държави-членки на ЕС.

При внос от трети страни стоките се класифицират спрямо Комбинирана номенклатура на ЕС, а за определяне на дължимото мито от значение е и държавата на произход. Справка може да се направи чрез системата ТАРИК. Вносът се облага и с 20% ДДС.

 

Кой и как може да освобождава дарения?

Реда за митническо освобождаване на дарения, предназначени за благотворителни организации вижте тук 

 

 

Какви са условията за карантина на шофьорите на товарни превозни средства?

Информация за режима за международните шофьори, може да видите на сайта на Министерство на здравеопазването.

 

 

Къде може да се намери информация за така наречените "зелени коридори"?

Информация за зелените коридори и маршрутите за предвижване през България може да се достъпи чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция "Пътна инфраструктура".

 

 

Информация за граждани

 

Могат ли да се изпращат  като „подаръци“ (от физическо до физическо лице) предпазни средства и дезинфектанти, когато изпращачът е в България, а получателят в друга държава членка на ЕС?

Доколкото няма забрана за търговски сделки с такива стоки в рамките на Европейския съюз, то няма забрана и за изпращане на пратки от физическо лице в България до физическо лице в друга държава членка.

Пощенските и куриерските служби могат да имат допълнителни изисквания (особено по отношение на дезинфектантите, които могат да се третират като рискова за транспорт стока)

 

 

Могат ли да се изпращат  като „подаръци“ (от физическо до физическо лице) предпазни средства и дезинфектанти, когато изпращачът е в България, а получателят в трета страна, извън ЕС?

Износът на предпазни средства, за които се изисква разрешително за износ, може да стане само при спазване на съответната процедура и с разрешение за износ.

 

Могат ли пътници да пренасят със себе си (в багажа си) предпазни средства и дезинфектанти?

Пътниците могат да носят посочените продукти в багажа си в количество, необходимо им за лична употреба през времето на пътуването и доколкото пренасянето на подобни стоки (особено дезинфектанти) не противоречи на други ограничения (например при пътуване със самолет).

 

Може ли стоките да пренасят вируса?

Становището на здравните власти е, че вирусът не може да бъде пренесен чрез доставка от трета страна. Достоверна здравна информация и инструкции четете на сайта на Министерство на здравеопазването.

 

Може ли да има забавяне на пратки  поради мерките за COVID-19?

Тъй като мерките срещу COVID-19 в различните държави неминуемо имат отражение върху стопанския живот, за някои международни доставки, включително пощенски и куриерски пратки може да настъпи забавяне. Информация за пратките можете да получавате от нейния доставчик.

Информация за промени в обработката на пощенски пратки вижте на сайта на Български пощи.

 

Може ли да си получа пощенска/куриерска пратката без да излизам от дома си?

Възможно е да получите пратката в дома си, като условията за това следва да се договорят с нейния доставчик – пощенска или куриерска служба. Моля проверете при доставчика конкретните условия за всяка отделна пратка!

От гледна точка на митниците, можете да упълномощите пощите/куриера да освободи вашата пратка и да извърши митническо оформяне, ако се налага такова. Конкретните условия на упълномощаване ще получите от самия доставчик.

Възможно е в процеса на доставка да ви е необходим така наречения ЕОРИ (EORI) номер. Той се предоставя безплатно от митниците на място във всяко митническо учреждение (без Централно митническо управление) или чрез онлайн услуга (за която е необходим електронен подпис ).

Ако не желаете да упълномощите пощите/куриера, то можете да попълните сам митническа декларация, която се подава единствено онлайн, след регистрация за използване на електронните системи на Агенция „Митници“ и с електронен подпис. Моля да имате предвид, че попълването на онлайн митническа декларация изисква известни познания, както и техническа обезпеченост.

Допълнителна информация за освобождаване на пратки можете да видите в нашата секция Пощенски и куриерски пратки.

 

 

Международна информация

 

Информационен сайта на Светованата митническа организация по темата за COVID-19

Митническа информацията на DG TAXUD

 

 

Финансова информация

 

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки и Обяснителна записка към отчета  са публикувани в секция За нас - Агенцията в цифри и факти, където обичайно се публикува бюджетна и отчетна информация.

  • 1